See PRO editionSee PRO edition

 

See PRO edition See PRO edition

See PRO edition See PRO edition

See PRO edition See PRO edition

See PRO edition See PRO edition

โครงการอบรมการใช้ฐานข้อมูลสนับสนุนงานวิจัย (InCites) รายชื่อวารสารสาขาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติและระดับนานาชาติ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2558 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (NRU)
 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ การประชุม วิเคราะห์รูปแบบการดำเนินงาน ด้านวิจัย มช. การอบรม เรื่อง"แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับกา... 13th AUPF is "Transcultural Challenges for Innovation in Higher Education".
 

 
 งานประกาศเกียรติคุณรางวัลเกียรติยศ "ผลงานเด่น สวก."
โครงการสัมมนา "การเขียนตำราและการตีพิมพ์บทความในวารสารระดับนานาชาติ"  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-มช. ครั้งที่ 1/2557 อบรมการใช้งานระบบบริหารงานวิจัยของประเทศ(NRMS)
 
การสัมมนา GMS Seminar on Climate Change and Sustainable Natural Resource Management (GMSCC)
ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ Thomson Reuters จัดการสัมมนาเรื่อง "Building a World Class Journal"   อัตราค่าบริการ ตรวจวิเคราะห์ของหน่วยวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2557
 

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่1 The 1st International Conference on Interdisciplinary Development Research (IDR2015)

!! ประกาศ !! แจ้งวงเงินที่คาดว่าจะได้รับสำหรับผู้เข้าข่ายรับทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นกลาง กลุ่มวิจัย และทุนพิเศษ ตรวจสอบวงเงิน คลิ๊กที่นี่

!! ประกาศ !! แจ้งผลการพิจารณาอย่างไม่เป็นทางการสำหรับผู้เข้าข่ายรับทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นกลาง กลุ่มวิจัย และทุนพิเศษ ตรวจสอบรายชื่อ คลิ๊กที่นี่

!!ประกาศ ผลการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วน งาน) ตำแหน่งพนักงานบริการฝีมือ(ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)


!!ประกาศ รายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริการฝีมือ(ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)

สายตรง

 

Login