See PRO editionSee PRO edition

 

See PRO edition See PRO edition

See PRO edition See PRO edition

See PRO edition See PRO edition

See PRO edition See PRO edition

ศูนย์บริหารงานวิจัยร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์ทุน Newton Fund การสัมมนาทางวิชาการร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (JSPS) การร่วมจัดงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 ร่วมกับราชบัณฑิตยสถาน เรื่อง "สหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน" รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (NRU)
โครงการอบรมการใช้ฐานข้อมูลสนับสนุนงานวิจัย (InCites)
ขอเชิญสัมมนาทางวิชาการร่วมกับ JSPS การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "จริยธรรมการวิจัยในคน" 13th AUPF is "Transcultural Challenges for Innovation in Higher Education".
งานประกาศเกียรติคุณรางวัลเกียรติยศ "ผลงานเด่น สวก."

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมออกแสดงผลงานของสำนักพิมพ์ฯ การประชุมชี้แจงรูปแบบการจัดเก็บสารเคมี (ChemInvent) อบรมการใช้งานระบบบริหารงานวิจัยของประเทศ(NRMS)

การสัมมนา GMS Seminar on Climate Change and Sustainable Natural Resource Management (GMSCC)
รายชื่อวารสารสาขาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติและระดับนานาชาติ การอบรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อัตราค่าบริการ ตรวจวิเคราะห์ของหน่วยวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2557
 

ประกาศศูนย์บริหารงานวิจัย ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(ลูกจ้างโครงการ) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน(ด้านสถิติ )

ประกาศศูนย์บริหารงานวิจัย ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(ลูกจ้างโครงการ)ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน(สังกัดงานบริหารงานวิจัย)

"Link สำหรับกรอกข้อมูลผลการดำเนินงาน และแผน/ผลการใช้เงินรายไตรมาส"ส่วน Link ที่ต้องกดเข้าไปคือ http://nrct2.onlinecreationsoft.com/budget/F0FC62EB155626F2FD38C7177070DD47.html

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและบรรณาธิการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Press) ประจำปี พ.ศ. 2558-2559

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่1 The 1st International Conference on Interdisciplinary Development Research (IDR2015)!!

สายตรง

 

Login