See PRO editionSee PRO edition

 

See PRO edition See PRO edition

See PRO edition See PRO edition

See PRO edition See PRO edition

See PRO edition See PRO edition

 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดเวทีเสวนา เรื่อง “ งานวิจัย ปากท้อง และความยั่งยืน ”  โครงการสัมมนา "การเขียนตำราและการตีพิมพ์บทความในวารสารระดับนานาชาติ"  การอบรม เรื่อง“แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับการดำเนินงานด้านเทคโน... การประชุมเชิงปฏิบัติการ “เวทีปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ภาคเหนือ”

 

 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (JSPS) จัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ Thomson Reuters จัดการสัมมนาเรื่อง “Building a World Class Journal”  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-มช. ครั้งที่ 1/2557 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินงานวิจัยด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์” ..
 
ประชุมหารือเพื่อเตรียมข้อเสนอโครงการขอรับทุนจากองค์การ ส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น JSPS  สำนักพิมท์ร่วมยินดีกับหนังสือ รูปแบบบ้านเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์ในอุษาคเนย์   สกว.ได้เปิดรับข้อเสนอการวิจัย กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน ปี 2557
   

มหกรรมงานวิจัยสู่ภูมิภาค (Regional Research Expo) ประจำปี 2557     กำหนดประเภทรายจ่าย รายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินจากรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 19/2555
   

สายตรง

Login