See PRO editionSee PRO edition

ร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าวและเปิดห้องปฏิบัติการผลิตพลาสติกชีวภาพสำหรับใช้ทางการแพทย์ พิธีเปิดประชุมวิชาการนานาชาติด้านการท่องเที่ยว International Conference on Tourism and Ethnicity in ASEAN and Beyond 2015
ต้อนรับผู้บริหารจาก University of Minnesota โครงการพัฒนาความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-ACTS COLLABORATIVE Program) ครั้งที่ 2 ประชุม โครงการเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network)
กลุ่ม บ.KTIS Group‏หารือความร่วมมือด้านงานวิจัยและพัฒนา โดยมีรศ.ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง รอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ให้การต้อนรับ ข่าวประชุมเครือข่ายพัฒนามฟาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย‏ University of Leeds จัดงาน Postgraduate Event เพื่อแสวงหาความร่วมด้านวิชาการและวิจัย

     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

See PRO edition See PRO edition

See PRO edition See PRO edition

See PRO edition See PRO edition

See PRO edition See PRO edition

Newton Fund ประชาสัมพันธ์ทุน ครั้งที่ 2 การสัมมนาทางวิชาการร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (JSPS) กิจกรรม "การจัดทำแผนยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ" รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (NRU)
โครงการอบรมการใช้ฐานข้อมูลสนับสนุนงานวิจัย (InCites) ขอเชิญสัมมนาทางวิชาการร่วมกับ JSPS การประชุมสัมมนาติดตามและประเมินผลความสำเร็จในการพัฒนากลยุทธ์และแก้ไขปัญหา.. 13th AUPF is "Transcultural Challenges for Innovation in Higher Education".
เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัย พ.ศ. 2558
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมออกแสดงผลงานของสำนักพิมพ์ฯ การร่วมจัดงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 ร่วมกับราชบัณฑิตยสถาน เรื่อง "สหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน"
อบรมการใช้งานระบบบริหารงานวิจัยของประเทศ(NRMS)

รางวัลเกียรติยศ "ผลงานเด่น สวก." รายชื่อวารสารสาขาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติและระดับนานาชาติ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "จริยธรรมการวิจัยในคน"
อัตราค่าบริการ ตรวจวิเคราะห์ของหน่วยวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2557
 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดฝึกอบรม "วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย" (Training for the Trainers) (แม่ไก่) ระหว่างวันที่ 24-28 สิงหาคม 2558 ข้อมูลเพิ่มเติม กดที่นี่

ประกาศศูนย์บริหารงานวิจัย ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(ลูกจ้างโครงการ) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน(ด้านสถิติ )

ประกาศศูนย์บริหารงานวิจัย ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(ลูกจ้างโครงการ)ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน(สังกัดงานบริหารงานวิจัย)

"Link สำหรับกรอกข้อมูลผลการดำเนินงาน และแผน/ผลการใช้เงินรายไตรมาส"ส่วน Link ที่ต้องกดเข้าไปคือ http://nrct2.onlinecreationsoft.com/budget/F0FC62EB155626F2FD38C7177070DD47.html

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและบรรณาธิการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Press) ประจำปี พ.ศ. 2558-2559

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่1 The 1st International Conference on Interdisciplinary Development Research (IDR2015)!!

สายตรง

 

 

Login