See PRO editionSee PRO edition

See PRO edition See PRO edition

See PRO edition See PRO edition

See PRO edition See PRO edition

See PRO edition See PRO edition

'การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555' (Thailand Research Expo)

ประชุมหารือเพื่อเตรียมข้อเสนอโครงการขอรับทุนจากองค์การ ส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น JSPS ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ Thomson Reuters จัดการสัมมนาเรื่อง “Building a World Class Journal”  ประชุมการประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มก เยี่ยมชมศุนย์บริหารงานวิจัย
     
 ประกาศผลทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปี 2557  สำนักพิมท์ร่วมยินดีกับหนังสือ รูปแบบบ้านเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์ในอุษาคเนย์   ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (พนักงานปฏิบัติงาน)
     
 มหกรรมงานวิจัยสู่ภูมิภาค (Regional Research Expo) ประจำปี 2557      
       

สายตรง

Login