See PRO editionSee PRO edition

 

See PRO edition See PRO edition

See PRO edition See PRO edition

See PRO edition See PRO edition

See PRO edition See PRO edition

   
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดเวทีเสวนา เรื่อง “ งานวิจัย ปากท้อง และความยั่งยืน ”  การประชุม วิเคราะห์รูปแบบการดำเนินงาน ด้านวิจัย มช.  การอบรม เรื่อง“แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับกา... 13th AUPF is “Transcultural Challenges for Innovation in Higher Education”.

 

   
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (JSPS) จัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ โครงการสัมมนา "การเขียนตำราและการตีพิมพ์บทความในวารสารระดับนานาชาติ"  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-มช. ครั้งที่ 1/2557 อบรมการใช้งานระบบบริหารงานวิจัยของประเทศ(NRMS)
 
ประชุมหารือเพื่อเตรียมข้อเสนอโครงการขอรับทุนจากองค์การ ส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น JSPS  ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ Thomson Reuters จัดการสัมมนาเรื่อง “Building a World Class Journal”    อัตราค่าบริการ ตรวจวิเคราะห์ของหน่วยวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2557
     

   สำนักพิมท์ร่วมยินดีกับหนังสือ รูปแบบบ้านเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์ในอุษาคเนย์   การประชุมเชิงปฏิบัติการ “เวทีปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม...
   

สายตรง

Login