See PRO editionSee PRO edition

 

See PRO edition See PRO edition

See PRO edition See PRO edition

See PRO edition See PRO edition

See PRO edition See PRO edition

โครงการอบรมการใช้ฐานข้อมูลสนับสนุนงานวิจัย (InCites) สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมออกแสดงผลงานของสำนักพิมพ์ฯ การประชุมสัมมนาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน เพื่อหารือประเด็นการแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (NRU)
งานประกาศเกียรติคุณรางวัลเกียรติยศ "ผลงานเด่น สวก."
รายชื่อวารสารสาขาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติและระดับนานาชาติ  การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 13th AUPF is "Transcultural Challenges for Innovation in Higher Education".
   
 การสัมมนา GMS Seminar on Climate Change and Sustainable Natural Resource Management (GMSCC)
การประชุม วิเคราะห์รูปแบบการดำเนินงาน ด้านวิจัย มช.  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2558 อบรมการใช้งานระบบบริหารงานวิจัยของประเทศ(NRMS)
 

 
  โครงการสัมมนา "การเขียนตำราและการตีพิมพ์บทความในวารสารระดับนานาชาติ"  การอบรม เรื่อง"แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับกา... อัตราค่าบริการ ตรวจวิเคราะห์ของหน่วยวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2557
 

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่1 The 1st International Conference on Interdisciplinary Development Research (IDR2015)

!!ประกาศ ผลการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วน งาน) ตำแหน่งพนักงานบริการฝีมือ(ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)


!!ประกาศ รายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริการฝีมือ(ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)

สายตรง

 

Login