See PRO editionSee PRO edition

 

See PRO edition See PRO edition

See PRO edition See PRO edition

See PRO edition See PRO edition

See PRO edition See PRO edition

 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดเวทีเสวนา เรื่อง “ งานวิจัย ปากท้อง และความยั่งยืน ”  โครงการสัมมนา "การเขียนตำราและการตีพิมพ์บทความในวารสารระดับนานาชาติ"  การอบรม เรื่อง“แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับการดำเนินงานด้านเทคโน... สกว.ได้เปิดรับข้อเสนอการวิจัย กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน ปี 2557

 

 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (JSPS) จัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ Thomson Reuters จัดการสัมมนาเรื่อง “Building a World Class Journal”  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-มช. ครั้งที่ 1/2557 กำหนดประเภทรายจ่าย รายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินจากรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 19/2555
 

ประชุมหารือเพื่อเตรียมข้อเสนอโครงการขอรับทุนจากองค์การ ส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น JSPS  สำนักพิมท์ร่วมยินดีกับหนังสือ รูปแบบบ้านเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์ในอุษาคเนย์    โครงการอบรมหลักสูตร "การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์" รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 ก.ค. - 14 ก.ย. 57
   

มหกรรมงานวิจัยสู่ภูมิภาค (Regional Research Expo) ประจำปี 2557     กิจกรรม มอบเสื้อกีฬาและกระเป๋าผ้า ที่ ศูนย์พัฒนาจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
   

สายตรง

Login