See PRO editionSee PRO edition

 

See PRO edition See PRO edition

See PRO edition See PRO edition

See PRO edition See PRO edition

See PRO edition See PRO edition

   
การสัมมนา GMS Seminar on Climate Change and Sustainable Natural Resource Management (GMSCC)  การประชุม วิเคราะห์รูปแบบการดำเนินงาน ด้านวิจัย มช.  การอบรม เรื่อง“แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับกา... 13th AUPF is “Transcultural Challenges for Innovation in Higher Education”.

 

   
มอบทุนวิจัย UNESCO/Kezo Obuchi Research Fellowship Program ประจำปี 2558  โครงการสัมมนา "การเขียนตำราและการตีพิมพ์บทความในวารสารระดับนานาชาติ"  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-มช. ครั้งที่ 1/2557 อบรมการใช้งานระบบบริหารงานวิจัยของประเทศ(NRMS)
 
ศูนย์บริหารงานวิจัยเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุน ประจำปี 2558 (พิเศษ) สำหรับผู้ที่ยังไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ 
 ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ Thomson Reuters จัดการสัมมนาเรื่อง “Building a World Class Journal”    อัตราค่าบริการ ตรวจวิเคราะห์ของหน่วยวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2557
     

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดเวทีเสวนา เรื่อง “ งานวิจัย ปากท้อง และความยั่งยืน ”
 สำนักพิมท์ร่วมยินดีกับหนังสือ รูปแบบบ้านเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์ในอุษาคเนย์   การประชุมเชิงปฏิบัติการ “เวทีปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม...
   


!!ประกาศ สำนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริการฝีมือ(ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2557

สายตรง

 

Login