See PRO editionSee PRO edition

 

See PRO edition See PRO edition

See PRO edition See PRO edition

See PRO edition See PRO edition

See PRO edition See PRO edition

   
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดเวทีเสวนา เรื่อง “ งานวิจัย ปากท้อง และความยั่งยืน ”  การประชุม วิเคราะห์รูปแบบการดำเนินงาน ด้านวิจัย มช.  การอบรม เรื่อง“แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับกา... อัตราค่าบริการ ตรวจวิเคราะห์ของหน่วยวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2557

 

   
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (JSPS) จัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ โครงการสัมมนา "การเขียนตำราและการตีพิมพ์บทความในวารสารระดับนานาชาติ"  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-มช. ครั้งที่ 1/2557  การประชุมเชิงปฏิบัติการ “เวทีปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม...
 
ประชุมหารือเพื่อเตรียมข้อเสนอโครงการขอรับทุนจากองค์การ ส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น JSPS  ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ Thomson Reuters จัดการสัมมนาเรื่อง “Building a World Class Journal”   โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินงานวิจัยด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์” ..
     

   สำนักพิมท์ร่วมยินดีกับหนังสือ รูปแบบบ้านเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์ในอุษาคเนย์   สกว.ได้เปิดรับข้อเสนอการวิจัย กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน ปี 2557
   

สายตรง

Login