See PRO editionSee PRO edition

 
 การประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “Frontier of Advanced Accelerator Applications and Medical Treatments Using Nuclear Techniques” การประชุมเครื่อข่ายพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย "กลุ่มวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ" ครั้งที่ 4/2558 การร่วมมือกันสนับสนุนศูนย์ข้อมูลวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกับชุมชน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการเข้าร่วมโครงการเสวนา "การนําผลงานวิชาการรับใช้สังคมเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ" ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานวิจัย ข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารและนักวิจัยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม พิธีลงนามในสัญญาการสนับสนุนการดำเนินการศูนย์ชีวโมเลกุล เพื่อการสร้างนวัตกรรมและการนำไปใช้เชิงพาณิชย์
ประชุมร่วมกันเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับศูนย์วิจัยข้าวล้านนาข้อมูลเพื่อพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชุมหารือเพื่อกำหนดนโยบาย แผนแม่บทและกิจกรรม โครงการ Northern Thailand Food Valley คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมหารือด้านโคนมร่วมกับคณะเอกอัครราชทูตฯ ณ กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์
ร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าวและเปิดห้องปฏิบัติการผลิตพลาสติกชีวภาพสำหรับใช้ทางการแพทย์ พิธีเปิดประชุมวิชาการนานาชาติด้านการท่องเที่ยว International Conference on Tourism and Ethnicity in ASEAN and Beyond 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

See PRO edition See PRO edition

See PRO edition See PRO edition

See PRO edition See PRO edition

See PRO edition See PRO edition

Newton Fund ประชาสัมพันธ์ทุน ครั้งที่ 2 จัดการสัมมนา เรื่อง เขียนตำราให้น่าอ่าน การประชุมและดำเนินการจัดทำแนวปฏิบัติของระบบกลางในการบริหารจัดการสารเคมีและของเสียจากห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (NRU)
โครงการอบรมการใช้ฐานข้อมูลสนับสนุนงานวิจัย (InCites) การสัมมนาทางวิชาการร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (JSPS) การประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าของแผนกิจกรรมโครการยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัยฯ ครั้งที่ 2 13th AUPF is "Transcultural Challenges for Innovation in Higher Education".
เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัย พ.ศ. 2558
ขอเชิญสัมมนาทางวิชาการร่วมกับ JSPS การศึกษาดูงานเพื่อยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัยฯ อบรมการใช้งานระบบบริหารงานวิจัยของประเทศ(NRMS)

รางวัลเกียรติยศ "ผลงานเด่น สวก." สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมออกแสดงผลงานของสำนักพิมพ์ฯ การเข้าร่วมการอบรม "หลักสูตรเทคนิคการตรวจประเมิน รุ่นที่ 2 อัตราค่าบริการ ตรวจวิเคราะห์ของหน่วยวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2557
 

ประกาศศูนย์บริหารงานวิจัย ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(ลูกจ้างโครงการ) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน(ด้านสถิติ )

ประกาศศูนย์บริหารงานวิจัย ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(ลูกจ้างโครงการ)ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน(สังกัดงานบริหารงานวิจัย)

"Link สำหรับกรอกข้อมูลผลการดำเนินงาน และแผน/ผลการใช้เงินรายไตรมาส"ส่วน Link ที่ต้องกดเข้าไปคือ http://nrct2.onlinecreationsoft.com/budget/F0FC62EB155626F2FD38C7177070DD47.html

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและบรรณาธิการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Press) ประจำปี พ.ศ. 2558-2559

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่1 The 1st International Conference on Interdisciplinary Development Research (IDR2015)!!

สายตรง

 

Login