See PRO editionSee PRO edition

University of Leeds จัดงาน Postgraduate Event เพื่อแสวงหาความร่วมด้านวิชาการและวิจัย
ประชุมคณะกรรมการ ศูนย์บริหารการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม
การประชุมการจัดทำแผนกระบวนการตรวจสอบและปรับปรุง (Data Cleansing) ระบบฐานข้อมูลวิเทศสัมพันธ์ มช.
   
สัมมนา The Midwifery Nursing Training and the Trauma & Emergency Nursing Training, People’s Republic of Bangladesh มช. เตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ  ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
ประชุม คณะกรรมการ ศูนย์บริหารการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรม และ ตัวแทนภาคเกษตรกร รอง ศาสตราจารย์ ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง ประชุมเตรียมความพร้อม ร่วมกับคณาจารย์ที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมพัฒนาระบบ CMU - DUE (Data of University Engagement) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เปิดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

See PRO edition See PRO edition

See PRO edition See PRO edition

See PRO edition See PRO edition

See PRO edition See PRO edition

Newton Fund ประชาสัมพันธ์ทุน ครั้งที่ 2 การสัมมนาทางวิชาการร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (JSPS) กิจกรรม “การจัดทำแผนยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ" รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (NRU)
โครงการอบรมการใช้ฐานข้อมูลสนับสนุนงานวิจัย (InCites) ขอเชิญสัมมนาทางวิชาการร่วมกับ JSPS การประชุมสัมมนาติดตามและประเมินผลความสำเร็จในการพัฒนากลยุทธ์และแก้ไขปัญหา.. 13th AUPF is "Transcultural Challenges for Innovation in Higher Education".
เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัย พ.ศ. 2558
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมออกแสดงผลงานของสำนักพิมพ์ฯ การร่วมจัดงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 ร่วมกับราชบัณฑิตยสถาน เรื่อง "สหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน"
อบรมการใช้งานระบบบริหารงานวิจัยของประเทศ(NRMS)

รางวัลเกียรติยศ "ผลงานเด่น สวก." รายชื่อวารสารสาขาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติและระดับนานาชาติ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "จริยธรรมการวิจัยในคน"
อัตราค่าบริการ ตรวจวิเคราะห์ของหน่วยวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2557
 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดฝึกอบรม "วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย" (Training for the Trainers) (แม่ไก่) ระหว่างวันที่ 24-28 สิงหาคม 2558 ข้อมูลเพิ่มเติม กดที่นี่ 

ประกาศศูนย์บริหารงานวิจัย ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(ลูกจ้างโครงการ) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน(ด้านสถิติ )

ประกาศศูนย์บริหารงานวิจัย ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(ลูกจ้างโครงการ)ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน(สังกัดงานบริหารงานวิจัย)

"Link สำหรับกรอกข้อมูลผลการดำเนินงาน และแผน/ผลการใช้เงินรายไตรมาส"ส่วน Link ที่ต้องกดเข้าไปคือ http://nrct2.onlinecreationsoft.com/budget/F0FC62EB155626F2FD38C7177070DD47.html

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและบรรณาธิการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Press) ประจำปี พ.ศ. 2558-2559

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่1 The 1st International Conference on Interdisciplinary Development Research (IDR2015)!!

สายตรง

 

Login