See PRO editionSee PRO edition

 

See PRO edition See PRO edition

See PRO edition See PRO edition

See PRO edition See PRO edition

See PRO edition See PRO edition

   
ศูนย์บริหารงานวิจัยเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนนักวิจัยรุ่นใหม่ นักวิจัยรุ่นกลาง และกลุ่มวิจัย ประจำปี 2558   การประชุม วิเคราะห์รูปแบบการดำเนินงาน ด้านวิจัย มช.  การอบรม เรื่อง“แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับกา... 13th AUPF is “Transcultural Challenges for Innovation in Higher Education”.

 

   
ศูนย์บริหารงานวิจัยเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุน ประจำปี 2558 (พิเศษ) สำหรับผู้ที่ยังไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ  โครงการสัมมนา "การเขียนตำราและการตีพิมพ์บทความในวารสารระดับนานาชาติ"  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-มช. ครั้งที่ 1/2557 อบรมการใช้งานระบบบริหารงานวิจัยของประเทศ(NRMS)
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดเวทีเสวนา เรื่อง “ งานวิจัย ปากท้อง และความยั่งยืน ”
 ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ Thomson Reuters จัดการสัมมนาเรื่อง “Building a World Class Journal”    อัตราค่าบริการ ตรวจวิเคราะห์ของหน่วยวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2557
     

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (JSPS) จัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ  สำนักพิมท์ร่วมยินดีกับหนังสือ รูปแบบบ้านเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์ในอุษาคเนย์   การประชุมเชิงปฏิบัติการ “เวทีปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม...
   

สายตรง

 

Login