See PRO editionSee PRO edition

 

See PRO edition See PRO edition

See PRO edition See PRO edition

See PRO edition See PRO edition

See PRO edition See PRO edition

โครงการอบรมการใช้ฐานข้อมูลสนับสนุนงานวิจัย (InCites) การสัมมนาทางวิชาการร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (JSPS) การอบรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (NRU)
งานประกาศเกียรติคุณรางวัลเกียรติยศ "ผลงานเด่น สวก."
ขอเชิญสัมมนาทางวิชาการร่วมกับ JSPS การประชุมสัมมนาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน เพื่อหารือประเด็นการแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ 13th AUPF is "Transcultural Challenges for Innovation in Higher Education".
   
 การสัมมนา GMS Seminar on Climate Change and Sustainable Natural Resource Management (GMSCC)
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมออกแสดงผลงานของสำนักพิมพ์ฯ   การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อบรมการใช้งานระบบบริหารงานวิจัยของประเทศ(NRMS)
 

 
  รายชื่อวารสารสาขาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติและระดับนานาชาติ  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2558 อัตราค่าบริการ ตรวจวิเคราะห์ของหน่วยวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2557
 

ประกาศศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน(ด้านสถิติ )

ประกาศศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน(สังกัดงานบริหารงานวิจัย)

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและบรรณาธิการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Press) ประจำปี พ.ศ. 2558-2559

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่1 The 1st International Conference on Interdisciplinary Development Research (IDR2015)!!

สายตรง

 

Login