See PRO editionSee PRO edition

 

See PRO edition See PRO edition

See PRO edition See PRO edition

See PRO edition See PRO edition

See PRO edition See PRO edition

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ รายชื่อวารสารสาขาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติและระดับนานาชาติ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2558 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (NRU)
 งานประกาศเกียรติคุณรางวัลเกียรติยศ "ผลงานเด่น สวก." การประชุม วิเคราะห์รูปแบบการดำเนินงาน ด้านวิจัย มช. การอบรม เรื่อง"แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับกา... 13th AUPF is "Transcultural Challenges for Innovation in Higher Education".

 
การสัมมนา GMS Seminar on Climate Change and Sustainable Natural Resource Management (GMSCC)
โครงการสัมมนา "การเขียนตำราและการตีพิมพ์บทความในวารสารระดับนานาชาติ"  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-มช. ครั้งที่ 1/2557 อบรมการใช้งานระบบบริหารงานวิจัยของประเทศ(NRMS)
 
มอบทุนวิจัย UNESCO/Kezo Obuchi Research Fellowship Program ประจำปี 2558 ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ Thomson Reuters จัดการสัมมนาเรื่อง "Building a World Class Journal"   อัตราค่าบริการ ตรวจวิเคราะห์ของหน่วยวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2557
 

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่1 The 1st International Conference on Interdisciplinary Development Research (IDR2015)

!! ประกาศ !! แจ้งวงเงินที่คาดว่าจะได้รับสำหรับผู้เข้าข่ายรับทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นกลาง กลุ่มวิจัย และทุนพิเศษ ตรวจสอบวงเงิน คลิ๊กที่นี่

!! ประกาศ !! แจ้งผลการพิจารณาอย่างไม่เป็นทางการสำหรับผู้เข้าข่ายรับทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นกลาง กลุ่มวิจัย และทุนพิเศษ ตรวจสอบรายชื่อ คลิ๊กที่นี่

!!ประกาศ ผลการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วน งาน) ตำแหน่งพนักงานบริการฝีมือ(ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)


!!ประกาศ รายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริการฝีมือ(ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)

สายตรง

 

Login