เลขานุการศูนย์บริหารงานวิจัย

ชื่อ-สกุล : นายธรรมนูญ น่วมอนงค์ (จิม)
ตำแหน่ง : เลขานุการศูนย์บริหารงานวิจัย
โทรศัพท์ : 053-94-3602

ชื่อ-สกุล : นายอรรถชัย โฆษณสันติ (ก้า)
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ : 053-94-3616

 หัวหน้างานบริหารงานวิจัย

ชื่อ-สกุล : นางสาวอัศณา ปิยสุรประทีป (อ๋อ)
ตำแหน่ง : หัวหน้างาน
โทรศัพท์ : 053-94-3610

ชื่อ-สกุล : นางสาวอาภาภรณ์ สูนพรหม (อัน)
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 053-94-3613

ชื่อ-สกุล : นางสาวอรนิตย์ เรือนคำ (แวว)
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 053-94-3612

ชื่อ-สกุล : นางสาวปัณฑารีย์ คำมา (วิว)
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 053-94-3608

ชื่อ-สกุล : นางสาววันวิสาข์ โปธิมอย (พิม)
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 053-94-3612

 หัวหน้างานสำนักพิมพ์และงานวารสาร

ชื่อ-สกุล : นางสาวไปรยา ฤทธาภรณ์
ตำแหน่ง : หัวหน้างานสำนักพิมพ์และงานวารสาร
โทรศัพท์ : 053-94-3603

ชื่อ-สกุล : นางพัทธนันท์ ลือศักดิ์ศิริวัฒนา
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 053-94-3604

ชื่อ-สกุล : นางสาวเทียมจันทร์ ปานพาน
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 053-94-3605

ชื่อ-สกุล : นายแอนดรูว์ อดัมส์
ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ
โทรศัพท์ : -

 หัวหน้างานธุรการ

ชื่อ-สกุล : นายยงยุทธ์ บุญมา (หนึ่ง)
ตำแหน่ง : หัวหน้างาน
โทรศัพท์ : 053-94-3606

ชื่อ-สกุล : นางสุกันธา ญาติมิตรหนุน (อ้อม)
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 053-94-3607

ชื่อ-สกุล : นายพงศ์ศักดิ์ หนูคำปัน (เอก)
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 053-94-3608

ชื่อ-สกุล : นายวสันต์ อินต๊ะรังษี (เอ็ม)
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 053-94-3606

ชื่อ-สกุล : นายอัครพงษ์ ดวงตา (โน๊ต)
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 053-94-3607

ชื่อ-สกุล : นายอุดร ทาเขียว (ดร)
ตำแหน่ง : พนักงานบริการด้านฝีมือ (ด้านเทคนิค)
โทรศัพท์ : 053-94-3606

 ยังไม่มีประกาศแต่งตั้งหัวหน้างาน

ชื่อ-สกุล : -
ตำแหน่ง : -
โทรศัพท์ : -

ชื่อ-สกุล : นายอาชญาสิทธิ์ รักญาติสกุล (อ๋อ)
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 053-94-3611

ชื่อ-สกุล : นางสาวกนกวรรณ ศรีอุทธา (อุ้ย)
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 053-94-3615

ชื่อ-สกุล : นางสาวอิษฏ์วร ปานผดุง (เปเปอร์)
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 053-94-3611

 ยังไม่มีประกาศแต่งตั้งหัวหน้างาน

ชื่อ-สกุล : -
ตำแหน่ง : -
โทรศัพท์ : -

ชื่อ-สกุล : นางสาวสุภาพรรณ ไกรฤกษ์ (ไผ่)
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 053-94-3614

ชื่อ-สกุล : นางสาวกฤติยา มหาวงค์ (ปริม)
ตำแหน่ง : พนักงานโครงการ
โทรศัพท์ : 053-94-3614

ชื่อ-สกุล : นางสาวตวงทิพย์ มงคลดี (น้ำ)
ตำแหน่ง : พนักงานโครงการ
โทรศัพท์ : 053-94-3614

ชื่อ-สกุล : นายนโรปกรณ์ สิทธิวงศ์ (นโร)
ตำแหน่ง : พนักงานโครงการ
โทรศัพท์ : 053-94-3614

ชื่อ-สกุล : นางสาวยุวันดา ไวยะกา (มาย)
ตำแหน่ง : พนักงานโครงการ
โทรศัพท์ : 053-94-3614

ชื่อ-สกุล : นางสาววรรณี ขีปะนัน (แอม)
ตำแหน่ง : พนักงานโครงการ
โทรศัพท์ : 053-94-3614