ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านวิจัย

ชื่อ-สกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์
โทรศัพท์ : 053-94-1005

 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและรับใช้สังคม

ชื่อ-สกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
โทรศัพท์ : 053-94-1005

 รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานวิจัย

ชื่อ-สกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.คมกฤต เล็กสกุล
โทรศัพท์ : 053-94-3602

 เลขานุการศูนย์บริหารงานวิจัย

ชื่อ-สกุล : นายธรรมนูญ น่วมอนงค์
โทรศัพท์ : 053-94-3602