รายการเอกสารดาวน์โหลด

SEARCH

จำนวนหัวข้อ : 90 รายการ  
 

 
1.จากฝ่ายงาน :
งานวิจัยรับใช้สังคม
2.หัวข้อ : แบบฟอร์มและแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการ
3.รายละเอียด :

เงื่อนไขการขอรับทุน

1. โจทย์วิจัยมาจากชุมชน โดยเป็นปัญหาและความต้องการของชุมชน

2...

4.จำนวนเอกสารแนบ : 2 ไฟล์
5.ประเภทเอกสาร : แบบฟอร์ม
วันที่บันทึก : 12 กันยายน 2561


 
1.จากฝ่ายงาน :
งานบริหารงานวิจัย
2.หัวข้อ : แบบฟอร์มเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลช้างทองคำ ประจำปี 2561
3.รายละเอียด :

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่    https://goo.gl/bhtg1M   

...
4.จำนวนเอกสารแนบ : 1 ไฟล์
5.ประเภทเอกสาร : แบบฟอร์ม
วันที่บันทึก : 21 สิงหาคม 2561


 
1.จากฝ่ายงาน :
งานบริหารงานวิจัย
2.หัวข้อ : แบบฟอร์มมอบอำนาจ และแบบฟอร์มรายงานโครงการที่ได้รับมอบอำนาจ
3.รายละเอียด :

เพื่อใช้ในการรับมอบอำนาจจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการดำเนินโครงการวิจัย การให้บริการวิชาการ และการจ้างที่ปรึกษา

...
4.จำนวนเอกสารแนบ : 3 ไฟล์
5.ประเภทเอกสาร : แบบฟอร์ม
วันที่บันทึก : 03 สิงหาคม 2561


 
1.จากฝ่ายงาน :
งานบริหารงานวิจัย
2.หัวข้อ : หนังสือรับรองการปฏิบัติงานของหัวหน้าโครงการ (VAT FORM)
3.รายละเอียด :

เพื่อใช้เป็นเอกสารในการเสนอโครงการ สัญญาจ้าง สัญญารับทุน หรือหนังสือมอบอำนาจ สำหรับโครงการวิจัย/การให้บริการวิชาการ/ก...

4.จำนวนเอกสารแนบ : 1 ไฟล์
5.ประเภทเอกสาร : แบบฟอร์ม
วันที่บันทึก : 03 สิงหาคม 2561


 
1.จากฝ่ายงาน :
งานบริหารงานวิจัย
2.หัวข้อ : ประกาศ/คำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อใช้ในการเสนอโครงการ สัญญารับทุน การมอบอำนาจ
3.รายละเอียด :

ประกาศ คำสั่ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดาวน์โหลดได้ที่

http://hrmd.oop.cmu.ac.th/data/appointment/insteadCMU.ph...

4.จำนวนเอกสารแนบ : 0 ไฟล์
5.ประเภทเอกสาร : ประกาศ
วันที่บันทึก : 03 สิงหาคม 2561


 
1.จากฝ่ายงาน :
งานบริหารงานวิจัย
2.หัวข้อ : แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปี 2561
3.รายละเอียด :

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปี 2561

...
4.จำนวนเอกสารแนบ : 1 ไฟล์
5.ประเภทเอกสาร : แบบฟอร์ม
วันที่บันทึก : 02 กรกฎาคม 2561


 
1.จากฝ่ายงาน :
งานบริหารงานวิจัย
2.หัวข้อ : แบบฟอร์มกรอกข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
3.รายละเอียด :

อนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ตามหนังสือที่ ศธ

4.จำนวนเอกสารแนบ : 1 ไฟล์
5.ประเภทเอกสาร : แบบฟอร์ม
วันที่บันทึก : 07 มิถุนายน 2561


 
1.จากฝ่ายงาน :
งานบริหารงานวิจัย
2.หัวข้อ : กำหนดการโครงการฝึกอบรมนักวิจัยรุ่นใหม่(ลูกไก่) รุ่นที่4
3.รายละเอียด :

กำหนดการโครงการฝึกอบรมนักวิจัยรุ่นใหม่(ลูกไก่) รุ่นที่4 
วันที่ 4-8 มิถุนายน 2561 
ณ ห้องประช...

4.จำนวนเอกสารแนบ : 1 ไฟล์
5.ประเภทเอกสาร : เอกสารทั่วไป
วันที่บันทึก : 30 พฤษภาคม 2561


 
1.จากฝ่ายงาน :
งานบริหารงานวิจัย
2.หัวข้อ : สำเนาหนังสือเชิญชวนบุคคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)
3.รายละเอียด :

สำเนาหนังสือเชิญชวนบุคคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 4
ระหว่างวันที่ 4-8 มิ...

4.จำนวนเอกสารแนบ : 1 ไฟล์
5.ประเภทเอกสาร : หนังสือ
วันที่บันทึก : 24 พฤษภาคม 2561


 
1.จากฝ่ายงาน :
ศูนย์บริหารงานวิจัย
2.หัวข้อ : เอกสารประกอบจากการอบรม "โครงการฝึกอบรมและทดสอบระดับความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Drill Simulation)"
3.รายละเอียด :

เอกสารประกอบจากการอบรม "โครงการฝึกอบรมและทดสอบระดับความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Drill Simulati...

4.จำนวนเอกสารแนบ : 1 ไฟล์
5.ประเภทเอกสาร : คู่มือ
วันที่บันทึก : 29 มีนาคม 2561

< 1> 
  ศูนย์บริหารงานวิจัย
  สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ
  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
   โทรศัพท์ : 053-94-3602 (3602-3614)
      โทรสาร : 053-94-3600