จำนวน : 82  รายการ  
 ลำดับ ประเภทหัวข้อเอกสารจำนวนเอกสารฝ่ายงาน วันที่เผยเแพร่
1 คู่มือเอกสารประกอบจากการอบรม "โครงการฝึกอบรมและทดสอบระดับความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Drill Simulation)" 1 ศูนย์บริหารงานวิจัย 29 มีนาคม 2561
2 เอกสารทั่วไปแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาลและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2560-2564 1 งานบริหารงานวิจัย 20 มีนาคม 2561
3 แบบฟอร์มขอข้อมูลเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย Times Higher Education World University 2018 3 งานบริหารงานวิจัย 08 มีนาคม 2561
4 คู่มือหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาไทย (ฉบับถาวร) 1 งานบริหารงานวิจัย 06 มีนาคม 2561
5 แบบฟอร์มแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2561 1 งานบริหารงานวิจัย 28 กุมภาพันธ์ 2561
6 คู่มือแบบฟอร์มข้อมูลสำหรับ QS Ranking 2019 1 งานบริหารงานวิจัย 29 มกราคม 2561
7 แบบฟอร์มแบบคำขอครุภัณฑ์วิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2561 2 งานบริหารงานวิจัย 08 มกราคม 2561
8 คู่มือคู่มือการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์บริหารงานวิจัย และระบบสนับสนุนงานหน่วยงาน 5 ศูนย์บริหารงานวิจัย 26 ธันวาคม 2560
9 เอกสารทั่วไปโลโก้ศูนย์บริหารงานวิจัย 1 ศูนย์บริหารงานวิจัย 24 พฤศจิกายน 2560
10 แบบฟอร์มแบบฟอร์มสำหรับครุภัณฑ์และโครงการสิ่งก่อสร้าง ภายใต้แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2562 2 งานบริหารงานวิจัย 24 พฤศจิกายน 2560
11 แบบฟอร์มแบบฟอร์มคำขอรับเงินอุดหนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ค่าตอบแทน) update 13 พย. 2560 3 งานบริหารงานวิจัย 14 พฤศจิกายน 2560
12 คู่มือการขอรับสนับสนุนงบประมาณโครงการผลักดันศูนย์ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2561 4 งานบริหารงานวิจัย 16 ตุลาคม 2560
13 แบบฟอร์มแบบฟอร์มเสนอชื่อผู้สมัครคัดลเือกรางวัลนักเทคโนโลยี/นวัตกรรมดีเด่น มช. ประจำปี 2560 2 งานบริหารงานวิจัย 10 ตุลาคม 2560
14 สัญญาสัญญา 61 และแผนการใช้จ่ายเงินรายเดือน 2 งานบริหารงานวิจัย 05 ตุลาคม 2560
15 เอกสารทั่วไปการจัดทำคำของบประมาณแผนงานบูรณการงานวิจัยฯ ปี 2562 10 งานบริหารงานวิจัย 08 สิงหาคม 2560
16 ประกาศขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี 2560 (ช้างทองคำ) 6 งานบริหารงานวิจัย 08 สิงหาคม 2560
17 ประกาศขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลอาจารย์นักวิจัยยอดเยี่ยม ประจำปี 2560 (ช้างทองคำ) 3 งานบริหารงานวิจัย 08 สิงหาคม 2560
18 เอกสารทั่วไปโครงการฝึกอบรม โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 3 วันที่ 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560 10 งานบริหารงานวิจัย 16 กรกฎาคม 2560
19 แบบฟอร์มแบบฟอร์มหนังสือยืนยันความรับผิดชอบ และการร่วมสมทบ (matching fund) ทุนสกว. ต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 1 งานบริหารงานวิจัย 04 พฤษภาคม 2560
20 แบบฟอร์มแบบฟอร์มเสนอรายละเอียดศูนย์วิจัย/ ศูนย์ความเป็นเลิศ (ข้อเสนอโครงการ) และใบสำคัญรับเงิน 3 งานบริหารงานวิจัย 03 พฤษภาคม 2560
12345