รายการเอกสารดาวน์โหลด

SEARCH

จำนวนหัวข้อ : 85 รายการ  
 

 
1.จากฝ่ายงาน :
งานบริหารงานวิจัย
2.หัวข้อ : แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปี 2561
3.รายละเอียด :

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปี 2561

...
4.จำนวนเอกสารแนบ : 1 ไฟล์
5.ประเภทเอกสาร : แบบฟอร์ม
วันที่บันทึก : 02 กรกฎาคม 2561


 
1.จากฝ่ายงาน :
งานบริหารงานวิจัย
2.หัวข้อ : แบบฟอร์มกรอกข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
3.รายละเอียด :

อนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ตามหนังสือที่ ศธ

4.จำนวนเอกสารแนบ : 1 ไฟล์
5.ประเภทเอกสาร : แบบฟอร์ม
วันที่บันทึก : 07 มิถุนายน 2561


 
1.จากฝ่ายงาน :
งานบริหารงานวิจัย
2.หัวข้อ : กำหนดการโครงการฝึกอบรมนักวิจัยรุ่นใหม่(ลูกไก่) รุ่นที่4
3.รายละเอียด :

กำหนดการโครงการฝึกอบรมนักวิจัยรุ่นใหม่(ลูกไก่) รุ่นที่4 
วันที่ 4-8 มิถุนายน 2561 
ณ ห้องประช...

4.จำนวนเอกสารแนบ : 1 ไฟล์
5.ประเภทเอกสาร : เอกสารทั่วไป
วันที่บันทึก : 30 พฤษภาคม 2561


 
1.จากฝ่ายงาน :
งานบริหารงานวิจัย
2.หัวข้อ : สำเนาหนังสือเชิญชวนบุคคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)
3.รายละเอียด :

สำเนาหนังสือเชิญชวนบุคคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 4
ระหว่างวันที่ 4-8 มิ...

4.จำนวนเอกสารแนบ : 1 ไฟล์
5.ประเภทเอกสาร : หนังสือ
วันที่บันทึก : 24 พฤษภาคม 2561


 
1.จากฝ่ายงาน :
ศูนย์บริหารงานวิจัย
2.หัวข้อ : เอกสารประกอบจากการอบรม "โครงการฝึกอบรมและทดสอบระดับความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Drill Simulation)"
3.รายละเอียด :

เอกสารประกอบจากการอบรม "โครงการฝึกอบรมและทดสอบระดับความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Drill Simulati...

4.จำนวนเอกสารแนบ : 1 ไฟล์
5.ประเภทเอกสาร : คู่มือ
วันที่บันทึก : 29 มีนาคม 2561


 
1.จากฝ่ายงาน :
งานบริหารงานวิจัย
2.หัวข้อ : แผนแม่บทเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาลและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2560-2564
3.รายละเอียด :

แจ้งเวียนแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาลและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2560-2564 

เพื่อใช้แทนแผนแม่บ...

4.จำนวนเอกสารแนบ : 1 ไฟล์
5.ประเภทเอกสาร : เอกสารทั่วไป
วันที่บันทึก : 20 มีนาคม 2561


 
1.จากฝ่ายงาน :
งานบริหารงานวิจัย
2.หัวข้อ : ขอข้อมูลเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย Times Higher Education World University 2018
3.รายละเอียด :

การรายงานผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ Times Higher Education University 2018 

4.จำนวนเอกสารแนบ : 3 ไฟล์
5.ประเภทเอกสาร : แบบฟอร์ม
วันที่บันทึก : 08 มีนาคม 2561


 
1.จากฝ่ายงาน :
งานบริหารงานวิจัย
2.หัวข้อ : หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาไทย (ฉบับถาวร)
3.รายละเอียด :

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการต่อทะเบียนกับศูนย์ที่ปรึกษากระทรวงการคลัง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเอกสารการต่อทะเบียนดัง...

4.จำนวนเอกสารแนบ : 1 ไฟล์
5.ประเภทเอกสาร : เอกสารทั่วไป
วันที่บันทึก : 06 มีนาคม 2561


 
1.จากฝ่ายงาน :
งานบริหารงานวิจัย
2.หัวข้อ : แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2561
3.รายละเอียด :

ทั้งนี้ ขอให้ปรับข้อเสนอโครงการให้สามารถดำเนินโครงการได้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี ตามแบบฟอร์มนี้ โดยส่งผ่านส่วนงานต้นสังกัด...

4.จำนวนเอกสารแนบ : 1 ไฟล์
5.ประเภทเอกสาร : แบบฟอร์ม
วันที่บันทึก : 28 กุมภาพันธ์ 2561


 
1.จากฝ่ายงาน :
งานบริหารงานวิจัย
2.หัวข้อ : แบบฟอร์มข้อมูลสำหรับ QS Ranking 2019
3.รายละเอียด :

ด่วนที่สุด

เนื่องจากมีข้อมูลตัวชี้วัดอีก 4 ตัว ที่ยังไม่สมบูรณ์ ศูนย์บริหารงานวิจัย จึงใคร...

4.จำนวนเอกสารแนบ : 1 ไฟล์
5.ประเภทเอกสาร : คู่มือ
วันที่บันทึก : 29 มกราคม 2561

< 1> 
  ศูนย์บริหารงานวิจัย
  สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ
  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
   โทรศัพท์ : 053-94-3602 (3602-3614)
      โทรสาร : 053-94-3600