จำนวน : 78  รายการ  
 ลำดับ ประเภทหัวข้อเอกสารจำนวนเอกสารฝ่ายงาน วันที่เผยเแพร่
1 แบบฟอร์มแบบคำขอครุภัณฑ์วิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2561 2 งานบริหารงานวิจัย 08 มกราคม 2561
2 คู่มือคู่มือการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์บริหารงานวิจัย และระบบสนับสนุนงานหน่วยงาน 5 ศูนย์บริหารงานวิจัย 26 ธันวาคม 2560
3 เอกสารทั่วไปโลโก้ศูนย์บริหารงานวิจัย 1 ศูนย์บริหารงานวิจัย 24 พฤศจิกายน 2560
4 แบบฟอร์มแบบฟอร์มสำหรับครุภัณฑ์และโครงการสิ่งก่อสร้าง ภายใต้แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2562 2 งานบริหารงานวิจัย 24 พฤศจิกายน 2560
5 แบบฟอร์มแบบฟอร์มคำขอรับเงินอุดหนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ค่าตอบแทน) update 13 พย. 2560 3 งานบริหารงานวิจัย 14 พฤศจิกายน 2560
6 แบบฟอร์มการขอรับสนับสนุนงบประมาณโครงการผลักดันศูนย์ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2561 3 งานบริหารงานวิจัย 16 ตุลาคม 2560
7 แบบฟอร์มแบบฟอร์มเสนอชื่อผู้สมัครคัดลเือกรางวัลนักเทคโนโลยี/นวัตกรรมดีเด่น มช. ประจำปี 2560 2 งานบริหารงานวิจัย 10 ตุลาคม 2560
8 สัญญาสัญญา 61 และแผนการใช้จ่ายเงินรายเดือน 2 งานบริหารงานวิจัย 05 ตุลาคม 2560
9 เอกสารทั่วไปการจัดทำคำของบประมาณแผนงานบูรณการงานวิจัยฯ ปี 2562 10 งานบริหารงานวิจัย 08 สิงหาคม 2560
10 ประกาศขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี 2560 (ช้างทองคำ) 6 งานบริหารงานวิจัย 08 สิงหาคม 2560
11 ประกาศขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลอาจารย์นักวิจัยยอดเยี่ยม ประจำปี 2560 (ช้างทองคำ) 3 งานบริหารงานวิจัย 08 สิงหาคม 2560
12 เอกสารทั่วไปโครงการฝึกอบรม โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 3 วันที่ 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560 10 งานบริหารงานวิจัย 16 กรกฎาคม 2560
13 แบบฟอร์มแบบฟอร์มหนังสือยืนยันความรับผิดชอบ และการร่วมสมทบ (matching fund) ทุนสกว. ต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 1 งานบริหารงานวิจัย 04 พฤษภาคม 2560
14 แบบฟอร์มแบบฟอร์มเสนอรายละเอียดศูนย์วิจัย/ ศูนย์ความเป็นเลิศ (ข้อเสนอโครงการ) และใบสำคัญรับเงิน 3 งานบริหารงานวิจัย 03 พฤษภาคม 2560
15 แบบฟอร์มแบบฟอร์มรายงานเพิ่มเติมของหัวหน้าโครงการที่ได้รับทุน Super Cluster ประจำปีงบ 60 1 งานบริหารงานวิจัย 30 เมษายน 2560
16 แบบฟอร์มแบบคำขอรับเงินค่าตีพิมพ์ (Page Charge) และ แบบคำขอรับเงินอุดหนุนตีพิมพ์ผลงาน (ค่าตอบแทน) 2 งานบริหารงานวิจัย 07 เมษายน 2560
17 แบบฟอร์มแบบฟอร์รายงานความก้าวหน้า/ แบบฟอร์มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ งบประมาณแผ่นดิน 1 งานบริหารงานวิจัย 04 เมษายน 2560
18 แบบฟอร์มแบบฟอร์มรับสมัครทุนวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ (CEMB) ปี 2561 5 งานบริหารงานวิจัย 04 เมษายน 2560
19 แบบฟอร์มแบบฟอร์มตอบรับ และยื่นเสนอโครงการ Promoting innovation with investment ครั้งที่ 2 2 งานบริหารงานวิจัย 23 มีนาคม 2560
20 แบบฟอร์มแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2560 2 งานบริหารงานวิจัย 08 มีนาคม 2560
1234