ยังไม่มีประกาศแต่งตั้งหัวหน้างาน

ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง :
โทรศัพท์ :

ชื่อ-สกุล : นางสาวสุภาพรรณ ไกรฤกษ์ (ไผ่)
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 053-94-3614

ชื่อ-สกุล : นางสาวกฤติยา มหาวงค์ (ปริม)
ตำแหน่ง : พนักงานโครงการ
โทรศัพท์ : 053-94-3614

ชื่อ-สกุล : นางสาวตวงทิพย์ มงคลดี (น้ำ)
ตำแหน่ง : พนักงานโครงการ
โทรศัพท์ : 053-94-3614

ชื่อ-สกุล : นายนโรปกรณ์ สิทธิวงศ์ (นโร)
ตำแหน่ง : พนักงานโครงการ
โทรศัพท์ : 053-94-3614

ชื่อ-สกุล : นางสาวยุวันดา ไวยะกา (มาย)
ตำแหน่ง : พนักงานโครงการ
โทรศัพท์ : 053-94-3614

ชื่อ-สกุล : นางสาววรรณี ขีปะนัน (แอม)
ตำแหน่ง : พนักงานโครงการ
โทรศัพท์ : 053-94-3614