ข่าวระเบียบ/ประกาศทั่วไป

  ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิจัย พนักงานมหาวิทยาลัย เลขที่ตำแหน่งที่ E010183
 เผยแพร่เมื่อวันที่ 14-07-2560
 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย(เลขที่ E010183)
 เผยแพร่เมื่อวันที่ 05-07-2560
 
  ขยายระยะเวลาการรับสมัครทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มช.-มข. ประจำปี 2560
 เผยแพร่เมื่อวันที่ 08-06-2560
 
  สมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักวิจัย วุฒิการศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 เผยแพร่เมื่อวันที่ 19-06-2560
 
  ประกาศผลการคัดเลือกทุนวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัย พ.ศ. 2560
 เผยแพร่เมื่อวันที่ 10-06-2559
 
  ระเบียบมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ว่าด้วยการให้บริการและการจัดเก็บค่าบริการทางวิชาการ (ประกาศเมื่อ 27 กันยายน 2557)
 เผยแพร่เมื่อวันที่ 24-03-2560
 
  ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้เงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารวิชาการ (Page Charge)
 เผยแพร่เมื่อวันที่ 16-01-2560
 
  รายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2559
 เผยแพร่เมื่อวันที่ 30-11-2559
 
  ประกาศผลการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2559
 เผยแพร่เมื่อวันที่ 04-01-2560
 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) สังกัดศูนย์บริหารงานวิจัย สำนักงานมหาวิทยาลัย
 เผยแพร่เมื่อวันที่ 25-10-2559
 
จำนวนทั้งหมด 24
หน้า : 1
1
2
3

 

  หน่วยงาน

  ข่าวที่เกี่ยวข้อง