ข่าวระเบียบ/ประกาศทั่วไป

  ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเครือข่าย C-อพ.สธ. เครือข่ายอุดมศึกษา ภาคเหนือตอนบน ประจำปีงบประมาณ 2560
 เผยแพร่เมื่อวันที่ 18-08-2560
 
  ประกาศคำสั่งแต่งตั้งมอบหมายให้บุคคลปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่พัสดุ
 เผยแพร่เมื่อวันที่ 13-09-2560
 
  ประกาศคำสั่งแต่งตั้งมอบหมายให้บุคคลปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 เผยแพร่เมื่อวันที่ 13-09-2560
 
  อบรมการจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
 เผยแพร่เมื่อวันที่ 24-08-2560
 
  ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิจัย พนักงานมหาวิทยาลัย เลขที่ตำแหน่งที่ E010183
 เผยแพร่เมื่อวันที่ 14-07-2560
 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย(เลขที่ E010183)
 เผยแพร่เมื่อวันที่ 05-07-2560
 
  ขยายระยะเวลาการรับสมัครทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มช.-มข. ประจำปี 2560
 เผยแพร่เมื่อวันที่ 08-06-2560
 
  สมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักวิจัย วุฒิการศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 เผยแพร่เมื่อวันที่ 19-06-2560
 
  ประกาศผลการคัดเลือกทุนวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัย พ.ศ. 2560
 เผยแพร่เมื่อวันที่ 10-06-2559
 
  ระเบียบมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ว่าด้วยการให้บริการและการจัดเก็บค่าบริการทางวิชาการ (ประกาศเมื่อ 27 กันยายน 2557)
 เผยแพร่เมื่อวันที่ 24-03-2560
 
จำนวนทั้งหมด 28
หน้า : 1
1
2
3

 

  หน่วยงาน

  ข่าวที่เกี่ยวข้อง