รายการแสดงวันที่  ๒๘  สิงหาคม ๒๕๔๑ เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐

 

.มหาวิทยาลัยเกริก

            ชื่อชุดการแสดง  รำอวยพรเต่าเห่

            ผู้ควบคุมและฝึกซ้อมการแสดง

                        .อาจารย์นิลวรรณ   วรรณะลี                  . อาจารย์เยาวรัตน์   พูลมหัจจะ

                        .คุณสุกัลยา  นิ่มนาม

           

                        เป็นการแสดงใช้ทำนองเพลงเต่าเห่ ประกอบลีลาท่ารำที่งดงาม และบทร้องเป็นการอวยพรให้มีความสุขสำราญที่ได้มาชมระบำ รำ ฟ้อน แคล้วคลาดจากศัตรูปองร้ายคิดใดสมประสงค์

 

.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

            ชื่อชุดการแสดง  ระบำกฤดาภินิหาร

            ผู้ฝึกซ้อมและควบคุมการแสดง

                        .รองศาสตราจารย์ลาวัณย์   ไกรเดช        .นางสาวดรุณี   เธียร 

           

                        ระบำกฤดาภินิหาร กรมศิลปากรปรับปรุงขึ้นแสดงในละคร  เรื่องเกียรติศักดิ์ไทย ออกแสดงแก่ประชาชน ณ โรงละครศิลปากร เมื่อ พ..๒๔๘๕ ซึ่งเริ่มด้วยเพลงรัวดึกดำบรรพ์ เพลงครวญหา                               

และเพลงจีนรัวติดต่อกัน นับเป็นระบำชุดหนึ่งที่ได้รับความนิยมอยู่ในปัจจุบัน

 

.มหาวิทยาลัยมิชชัน

            ชื่อชุดการแสดง ระบำวัฒนธรรม

            ผู้ฝึกซ้อมและควบคุมการแสดง  อาจารย์มาลา   เฉลยกฤษ์

 

                        เป็นศิลปะที่กล่าวถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทยที่สืบทอดกันมาอันมีโขน ละคร ฟ้อนรำ และดนตรี มโหรี พร้อมทั้งได้อัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มาคุ้มครองและอวยพรแก่ผู้มาร่วมงาน โดยได้รับการแต่งเนื้อร้องและทำนองจากเพลงครอบจักรวาล และเพลงพญาสี่เสา และประดิษฐ์ท่ารำโดยอาจารย์

มาลา เฉลยฤกษ์ จากวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี จังหวัดลพบุรี

 

 

 

. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

            ชื่อชุดการแสดง  ลำตัด

            ผู้ฝึกซ้อมและควบคุมการแสดง

                        .อาจารย์รัศมี   ชุติมา                .อาจารย์จันทวรรณ   วณิชชากร

 

                        มาจากการแสดง “บันตน” ของแขกมลายู ลำตัดจะมีลักษณะตัดและเฉือนกันด้วยเพลง การว่าลำตัดจึงเป็นการว่าเพลงลับฝีปากของฝ่ายชายและฝ่ายหญิงโดยตรง มีทั้งบทเกี้ยวพา ต่อว่าเสียดสีแทรกลูกขัดลูกหยอกให้ได้ตลกเฮฮากัน

 

.มหาวิทยาลัยขอนแก่น

            ชื่อชุดการแสดง  รำเซียงข้อง

            ผู้ฝึกซ้อมและควบคุมการแสดง  อาจารย์สุมาลัย   มหาสุเมธกุล

 

                        ข้องเป็นภาชนะที่ชาวบ้านใช้ใส่ปลา เซียงข้องเป็นประเพณีความเชื่ออย่างหนึ่งของชาวบ้านที่เวลาของใช้หรือบริวารในบ้านหายไป เช่น ควายหาย เงินหาย ก็จะใช้วิธีเซียงข้องหาของที่หาย 

ถือเป็นความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของชาวบ้าน และนำมาประยุกต์เป็นท่ารำที่สวยงามและสนุกสนาน

 

.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

            ชื่อชุดการแสดง  ฟ้อนเมืองก๋ายลาย

            ผู้ฝึกซ้อมและควบคุมการแสดง  อาจารย์ดิเรกชัย   มหัทธนะสิน

 

                        ฟ้อนเมือง        หมายถึง  ฟ้อนพื้นบ้านของชาวล้านนา ปัจจุบันใช้เรียกแทนฟ้อนเล็บ

                        ฟ้อนก๋ายลาย   เป็นฟ้อนฟ้อนพื้นเมืองของชาวล้านนา ที่มีการปรับเปลี่ยนท่าฟ้อนในขณะฟ้อนโดยการเล่นท่า (แลกลาย) ระหว่างผู้ฟ้อน

                        ฟ้อนก๋ายลายนิยมใช้ในงานบุญ เช่น งานบวช งายปอยหลวงและงานรื่นเริงของชาวบ้านทั่วไป

 

.มหาวิทยาลัยทักษิณ

            ชื่อชุดการแสดง รองเง็ง

            ผู้ฝึกซ้อมและควบคุมการแสดง  นางยินดี   แป้นมี

 

                        เป็นการเต้นพื้นเมืองของชาวมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ คล้ายกับการรำวงของภาคกลาง การเต้นรองเง็งเป็นการเต้นคู่ระหว่างชายหญิง โดยที่หญิงและชายจะไม่ถูกเนื้อต้องตัวกัน  สมัยโบราณผู้หญิงจะได้รับการฝึกเต้นรองเง็งเพื่อแสดงในการต้อนรับแขกผู้ใหญ่เจ้าของเมือง

 

.วิทยาลัยคริสเตียน

            ชื่อชุดการแสดง  ระบำศรีวิชัย

            ผู้ควบคุมและฝึกซ้อมการแสดง  อาจารย์สุกานดา   พรหมเรนทร์

 

                        รำบำชุดนี้เกิดขึ้นจากแนวความคิดสร้างสรรค์ของนายธนิต  อยู่โพธิ์ อดีตอธิบดีกรมศิลปากรเมื่อปี พ..๒๕๐๙ และได้มอบให้อาจารย์ลมุล  ยมคุปต์ และอาจารย์เฉลย  ศุขะวณิช ผู้เชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลป์ไทย ประดิษฐ์ท่ารำขึ้นจากภาพสลักและภาพปูนปั้นสมัยศรีวิชัย ผู้ประดิษฐ์ทำนองเพลงคืออาจารย์มนตรี  ตราโมท และนายสนิท  ดิษฐพันธ์  เป็นผู้ออกแบบเครื่องแต่งกาย

 

.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

            ชื่อชุดการแสดง  ระบำฉิ่ง

            ผู้ฝึกซ้อมและควบคุมการแสดง

                        .อาจารย์วรากรณ์   เพชรน้อย                  . อาจารย์ปัทมา   รุ่งพรหมา

 

                        ฉิ่งเป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งที่นิยมใช้เล่นกันในประเทศแถบภูมิภาคเอเชีย อาทิเช่น อินเดีย เนปาล ทิเบต จีน และ ญี่ปุ่น สำหรับในประเทศไทย ฉิ่งเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้กำกับจังหวะในการบรรเลงดนตรีที่สำคัญ  สำหรับ “ระบำฉิ่ง” เป็นการแสดงที่จัดขึ้นใหม่ โดยเป็นการจับระบำที่ใช้ “ฉิ่ง” ประกอบการรำ ผู้ประดิษฐ์ท่ารำคือ คุณครูลมุล  ยมคุปต์ และคุณครูเฉลย ศุขะวณิช  ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลป์ของวิทยาลัยนาฏศิลป์ ผู้แต่งทำนองเพลงคือ อาจารย์มนตรี  ตราโมท

 

๑๐.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

            ชื่อชุดการแสดง  มวยไทยพาหุยุทธ์

            ผู้ฝึกซ้อมและควบคุมการแสดง  อาจารย์ชูพงศ์  ปัญจมะวัต

                        เป็นการสาธิตศิลปะการต่อสู้ โดยใช้แขนเป็นหลัก มีการใช้อวัยวะส่วนอื่นประกอบ เรามักได้ยินชื่อเรียกการต่อสู้แบบนี้ว่า “มวยคาดเชือก” ซึ่งเป็นการต่อสู้ชั้นสูงของไทย

 

๑๑.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

            ชื่อชุดการแสดง  ฟ้อนเซิ้งแคน

 

๑๒.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่

            ชื่อชุดการแสดง  ระบำตลุงราษฎร์

 

๑๓.วิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์

            ชื่อชุดการแสดง  รำสุโขทัย

            ผู้ฝึกซ้อมและควบคุมการแสดง  อาจารย์นฤมล   ช่องชนิล

 

                        ยุคสุโขทัยอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๙-๒๐ เป็นยุคที่ไทยเราได้สร้างสรรค์ศิลปะแขนงต่างๆ ให้เป็นสมบัติประจำชาติอย่างแท้จริง ดนตรีและนาฏศิลป์ก็น่าที่จะได้รับการปรับปรุงขึ้นจนเป็นลักษณะเฉพาะของไทยเรา ระบำชุดนี้ได้อาศัยหลักฐานต่างๆจากเอกสารและศิลาจารึกในยุคสุโขทัย นำมาพิจารณาประกอบการคิดประดิษฐ์ท่าร่ายรำและทำนองเพลงให้มีลีลาสมกับลักษณะอันอ่อนช้อยงดงามของศิลปะสุโขทัย

 

๑๔.วิทยาลัยโยนก

            ชื่อชุดการแสดง  ระบำร่ม

            ผู้ควบคุมและฝึกซ้อมการแสดง

                        .อาจารย์ศักดิ์   รัตนชัย              . อาจารย์อิศิยา   อุลิตผล

                        เป็นระบำเข้าจังหวะเพลงพื้นบ้าน โดยใช้ร่มและสไบร่ายรำแทนหนวดและปีกผีเสื้อโบยบินอยู่เหนือเกสรดอกไม้ ประกอบท่ารำโดยอาจารย์ศักดิ์  รัตนชัย

 

๑๕.มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตและมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

            ชื่อชุดการแสดง  ระบำชุมนุมเผ่าไทย

            ผู้ฝึกซ้อมและควบคุมการแสดง  อาจารย์นิติไทย   นัมคณิสรณ์

 

๑๖.มหาวิทยาลัยสยาม

            ชื่อชุดการแสดง   รำนารีศรีสยาม

            ผู้ฝึกซ้อมและควบคุมการแสดง   อาจารย์เอื้อมพร  ผ่องผุด

 

๑๗.มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

            ชื่อชุดการแสดง  ลาวกระทบไม้

            ผู้ฝึกซ้อมและควบคุมการแสดง  อาจารย์บุญฑรี   นาคทิม

 

                        ลาวกระทบไม้เป็นการละเล่นพื้นเมืองของชาวจังหวัดสุรินทร์ เดิมเรียกว่า “เต้นสาก” ประเทศไทยมีอาชีพทางกสิกรรมมาช้านาน มีการทำนาผลิตข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทย ชีวิตประจำวันของคนไทยส่วนใหญ่จึงคลุกคลีอยู่กับการทำนา ด้วยนิสัยรักสนุกหลังจากเลิกงานแล้วจึงนำสากตำข้าวมากระทบกันเป็นเครื่องประกอบจังหวะ แต่เดิมเป็นจังหวะตำข้าวในลักษณะยืนตำสองคน ต่อมาจึงลากไม้สากหัวท้ายข้างละคนพร้อมทั้งใช้ไม้หมอนรองเคาะเป็นจังหวะ ภายหลังกรมศิลปากรได้ศึกษาการละเล่นชนิดนี้ และนำมาปรับปรุงจัดระเบียบแบบแผนเรียงลำดับการรำขึ้น โดยไม่ทิ้งเค้าแบบแผนเดิม เป็นที่น่าสังเกตว่ารำลาวกระทบไม้มีเกือบทุกประเทศในแถบเอเชีย อาทิเช่น ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ฯลฯ

 

๑๘.มหาวิทยาลัยแม่โจ้

            ชื่อชุดการแสดง  ระบำซอ

            ผู้ฝึกซ้อมและควบคุมการแสดง

                        .อาจารย์เชวงศักดิ์   โพธิสมบัติ               . อาจารย์สมโภชน์   โกมลมณี

                        .อาจารย์กัณณิกา   ข้ามสี่

 

                        เป็นการแสดงที่พระราชชายาเจ้าดารารัศมี พระราชชายาในรัชกาลที่ ๕ พระธิดาเจ้า

อินทวิชยานนท์  เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ทรงให้มีการประดิษฐ์ท่ารำและเพลงเพื่อแสดงในโอกาสสมโภชช้างเผือก “พระเศวตคชเดชน์ดิลก”  ซึ่งน้อมเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า  เมื่อเสด็จเลียบมณฑลพายับ การฟ้อนชุดนี้มีคำประพันธ์ขับร้องประกอบการฟ้อนเป็นภาษาล้านนา และมีทำนองติดต่อกันหลายเพลง และมีทำนองเพลงติดต่อกันหลายเพลง ผู้แสดงใช้ผู้หญิงล้วน


๑๙.วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานี

            ชื่อชุดการแสดง  รำเพลินดอกบัว

            ผู้ควบคุมและฝึกซ้อมการแสดง

                        .อาจารย์ณัฐชา   ศิริโรจนกุล                   . อาจารย์ทินกร

 

๒๐.มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

            ชื่อชุดการแสดง  รำแพรวากาฬสินธุ์

            ผู้ฝึกซ้อมและควบคุมการแสดง  อาจารย์สุทัศน์พงษ์   กุลบุตร

 

๒๑.วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานี

            ชื่อชุดการแสดง  ก๊อบแก็บรำเพลิน

 

๒๒.มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

            ชื่อชุดการแสดง  ระบำศรีวิเรนทราวิมายะ

            ผู้ฝึกซ้อมและควบคุมการแสดง  อาจารย์สุทัศน์พงษ์   กุลบุตร

 

                        เป็นการคิดประดิษฐ์การรำจากภาพจำหลักรูปนางอัปสรและเทพรำ ที่ปรากฏอยู่ภายในปราสาทหินพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นการรำถวายแด่องค์พระศิวะเทพ ในพิธีศิวาราตรี ตามลัทธิไศวะนิกายของศาสนาพราหมณ์ในสายวัฒนธรรมเขมร ดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงได้ใช้เพลงพื้นเมือง “ลายมโหรี” ซึ่งมีท่วงทำนองที่มีลักษณะผสมผสานกันระหว่างลายเพลงพื้นเมืองอีสาน กับเพลงพื้นเมืองของชาวเขมร

 

๒๓.มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

            ชื่อชุดการแสดง  ฟ้อนแคแสด