กำหนดการงาน

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒

                        สถาบันการศึกษาต่างๆเดินทางถึงกรุงเทพมหานคร และเข้าที่พัก ณ โรงแรมชาลีน่า

            วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๒

                        ๐๘.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.       - ลงทะเบียน ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหง

                        ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.      - ซ้อมย่อยการแสดงในพิธีเปิดงาน ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหง

                        ๑๐.๐๐-๑๗.๐๐ น.         - ซ้อมการแสดงของสถาบันการศึกษาต่างๆ ณ หอประชุม A.D.1

                        ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.         - ซ้อมใหญ่การแสดงในพิธีเปิดงาน ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

                        ๑๘.๓๐-๑๘.๔๕ น.         - สถาบันการศึกษาต่างๆเดินทางถึงบริเวณงานเลี้ยงต้อนรับ

                        ๑๘.๔๕-๑๙.๑๕ น.         - การแดงนาฏศิลป์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง

    ๑๙.๑๕-๑๙.๒๐ น.         - ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย

   ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
   อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
   และแขกผู้มีเกียรติ เดินทางถึงบริเวณงานเลี้ยงต้อนรับ

                        ๑๙.๒๐-๑๙.๓๐ น.         - อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงกล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน

                        ๑๙.๓๐-๒๑.๓๐ น.         - การแสดงนาฏศิลป์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง

            วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๔๒

                        ๐๙.๐๐-๐๙.๑๕ น.         - ฯพณฯฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย

   เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

   เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๖ รอบ

   ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

                        ๐๙.๑๕-๐๙.๓๐ น.         - พิธีเปิดงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมทบวงมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒

- ปลัดทบวงมหาวิทยาลัยกล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์
   การจัดงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมทบวงมหาวิทยาลัย

                                                                        - อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงกล่าวรายงาน

    ในฐานะเจ้าภาพจัดงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมทบวงมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒

                                                                        - ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยกล่าวเปิดงาน

                        ๐๙.๓๐-๑๑.๓๐ น.         การแสดงนาฏศิลป์ของกลุ่มสถาบันการศึกษาต่างๆ

                                                                        - ดนตรีไทยบรรเลงโหมโรง “มหาราช” โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง

                                                                        - อ่านบทกวี โดย นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ

                                                                        - รำดอกไม้เงินทอง (มหาวิทยาลัยรามคำแหง)

                                                                        - โนราห์รวมใจถวายชัยพ่อหลวง (กลุ่มสถาบันการศึกษาภาคใต้)

                                                                        - ระบำเทพธิดามณีเมขลา (กลุ่มสถาบันการศึกษาของรัฐภาคกลาง)

                                                                        - ฟ้องผางผะตี๊ด (กลุ่มสถาบันการศึกษาภาคเหนือ)

                                                                        - ระบำรัตนโกสินทร์ (กลุ่มสถาบันการศึกษาเอกชนภาคกลาง)

                                                                        - นฤมิตรการสุนทรภู่ (กลุ่มสถาบันการศึกษาภาคตะวันออก)

                                                                        - ม่วนซื่นโฮแซวแนวอีสานร่วมใจประสานเทิดพระเกียรติ

    (กลุ่มสถาบันการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

                        ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.         ปาฐกถาพิเศษเรื่อง

“การดำเนินชีวิตแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

                        ๑๔.๐๐-๑๕.๓๐ น.         การอภิปรายเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงในทัศนะชาวบ้าน”

โดย คุณชูศักดิ์ หาดพรหม จ.น่าน

ครูบาสุทธินันท์ ปรัชญพฤกษ์ จ.บุรีรัมย์

คุณบุญช่วง วงษ์ษา จ.สระบุรี

และคุณเคียง คงแก้ว จ.พัทลุง

ผู้ดำเนินรายการ รองศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหิทยาลัยรามคำแหง ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

                        ๑๔.๐๐-๒๑.๐๐ น.         การแสดงนาฏศิลป์จากนักศึกษาสถาบันต่างๆ

ณ หอประชุม A.D.1

                        ๑๘.๐๐-๒๓.๐๐ น.         การแสดงนาฏศิลป์ของนักศึกษาสถาบันต่างๆ

                        ๒๑.๐๐ น.                     ประกวดแต่งการสมัยสุโขทัย (รอบแรก)

                        ๒๒.๒๐ น.                     ประกวดแต่งกานสมัยสุโขทัย (รอบตัดสิน)

                                                            ณ เวทีหน้าอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

            วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๒

                        ๑๑.๐๐-๑๙.๐๐ น.         การแสดงนาฏศิลป์ของนักศึกษาสถาบันต่างๆ

                                                            ณ หอประชุม A.D.1

                        ๑๘.๐๐-๑๙.๓๐ น.         การแสดงนาฏศิลป์ของนักศึกษาสถาบันต่างๆ

                                                            ณ เวทีหน้าอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

                        ๑๙.๓๐-๑๙.๔๐ น.         - พิธีมอบงานให้แก่

   เจ้าภาพจัดงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมทบวงมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓

   ณ เวทีหน้าอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

                                                            - การแสดงนาฏศิลป์ของนักศึกษาสถาบันต่างๆ (ต่อ)

                        ๒๓.๐๐ น.                     ปิดงาน