ลำดับการแสดง
วันที่
เวลาชื่อชุดการแสดงสถาบัน
10:03 - 10:18 น.ลำตัดมหิดลอวด (ของดี) (15 นาที)มหาวิทยาลัยมหิดล
10:18 - 10:21 น. เตรียมการแสดง 3 นาที
10:21 - 10:31 น.ระบำเบญจรัตน์ (10 นาที)สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
10:31 - 10:34 น. เตรียมการแสดง 3 นาที
10:34 - 10:39 น.รากไทย (5 นาที)มหาวิทยาลัยเกริก
10:39 - 10:42 น. เตรียมการแสดง 3 นาที
10:42 - 10:52 น.นาฎการหาสยศิลป์ Live in นางทาส (10 นาที)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10:52 - 10:55 น. เตรียมการแสดง 3 นาที
10:55 - 11:04 น.ระบำกล้วยไข่ (9 นาที)มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
11:04 - 11:07 น. เตรียมการแสดง 3 นาที
11:07 - 11:17 น.มาเลย (10 นาที)มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
11:17 - 11:20 น. เตรียมการแสดง 3 นาที
11:20 - 11:30 น.ลานอารยธรรมนาฏกรรม 3 ชาติพันธุ์ ฟาร์อีสเทอร์น (10 นาที)มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
11:30 - 11:33 น. เตรียมการแสดง 3 นาที
11:33 - 11:38 น.เซิ้งกระติ๊บ (5 นาที)มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
11:38 - 11:41 น. เตรียมการแสดง 3 นาที
11:41 - 11:51 น.ฟ้อนไตรอารยะ (10 นาที)มหาวิทยาลัยพายัพ
11:51 - 11:54 น. เตรียมการแสดง 3 นาที
11:54 - 12:01 น.ระบำเทพนิมิตรนวลทองสำลี (7 นาที)มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
12:01 - 12:04 น. เตรียมการแสดง 3 นาที
12:04 - 12:11 น.หัตถศิลป์ล้านนา (7 นาที)มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
12:11 - 12:14 น. เตรียมการแสดง 3 นาที
12:14 - 12:22 น.ระบำเบญจรัตน์ (8 นาที)มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
12:22 - 12:25 น. เตรียมการแสดง 3 นาที
12:25 - 12:40 น.การขับซอ (15 นาที)มหาวิทยาลัยแม่โจ้
12:40 - 12:43 น. เตรียมการแสดง 3 นาที
12:43 - 12:57 น.ระบำหงส์ และระบำสุวรรณภูมิ (14 นาที)มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
12:57 - 13:00 น. พักรับประทานอาหาร
13:00 - 13:10 น.ระบำนกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร (10 นาที)มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
13:10 - 13:13 น. เตรียมการแสดง 3 นาที
13:13 - 13:23 น.ระบำนกยุง สิบสองปันนา (10 นาที)มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
13:23 - 13:26 น. เตรียมการแสดง 3 นาที
13:26 - 13:32 น.ขวัญข้าวขวัญแผ่นดิน (6 นาที)มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
13:32 - 13:35 น. เตรียมการแสดง 3 นาที
13:35 - 13:41 น.เชิญดื่ม (6 นาที)มหาวิทยาลัยรามคำแหง
13:41 - 13:44 น. เตรียมการแสดง 3 นาที
13:44 - 13:53 น.ฟ้อนนบสาสะหรีปูจา แจ้แห้งมังกลามิ่งฟ้า (9 นาที)มหาวิทยาลัยพะเยา
13:53 - 13:56 น. เตรียมการแสดง 3 นาที
13:56 - 14:04 น.บูชายันต์ (8 นาที)มหาวิทยาลัยปทุมธานี
14:04 - 14:07 น. เตรียมการแสดง 3 นาที
14:07 - 14:17 น.มจพ.เริงระบำชวา (10 นาที)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
14:17 - 14:20 น. เตรียมการแสดง 3 นาที
14:20 - 14:40 น.ฟ้อนลีลาวดี (20 นาที)มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทอร์น
14:40 - 14:43 น. เตรียมการแสดง 3 นาที
14:43 - 14:53 น.จัยยะมังคละสะบัดชัย (10 นาที)มหาวิทยาลัยนเรศวร
14:53 - 14:56 น. เตรียมการแสดง 3 นาที
14:56 - 15:11 น.เพลงพื้นบ้านภาคกลาง 3 ฤดูกาล (15 นาที)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
15:11 - 15:14 น. เตรียมการแสดง 3 นาที
15:14 - 15:21 น.ระบำโดนังซายัง (7 นาที)มหาวิทยาลัยทักษิณ
15:21 - 15:24 น. เตรียมการแสดง 3 นาที
15:24 - 15:31 น.รัชต์ภาคย์ คะนองรำ (7 นาที)วิทยาลัยรัชต์ภาคย์
15:31 - 15:34 น. เตรียมการแสดง 3 นาที
15:34 - 15:40 น.บำครุฑ (6 นาที)มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
15:40 - 15:43 น. เตรียมการแสดง 3 นาที
15:43 - 15:53 น.สาวสารคามลำเพลิน (10 นาที)มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15:53 - 15:56 น. เตรียมการแสดง 3 นาที
15:56 - 16:03 น.ระบำกัมโพชบุรีศรีอุตระ (7 นาที)มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
16:03 - 16:06 น. เตรียมการแสดง 3 นาที
16:06 - 16:16 น.แพรวากาฬสินธุ์ (10 นาที)มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
16:16 - 16:19 น. เตรียมการแสดง 3 นาที
16:19 - 16:34 น.ขับซอเลิงใจ๋ สายใยราชมงคลล้านนา (15 นาที)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
16:34 - 16:37 น. เตรียมการแสดง 3 นาที
16:37 - 16:52 น.พระรามตามกวาง (15 นาที)มหาวิทยาลัยบูรพา
16:52 - 16:55 น. เตรียมการแสดง 3 นาที
16:55 - 17:10 น.ละครนอกเรื่องพระสมุทร ตอน พระสมุทรชมดาว (15 นาที)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
17:10 - 17:13 น. เตรียมการแสดง 3 นาที
17:13 - 17:21 น.โคมประทีปบูชา เทวานฤมิตร (8 นาที)วิทยาลัยพิษณุโลก
17:21 - 17:24 น. เตรียมการแสดง 3 นาที
17:24 - 17:31 น.มยุรรำแพน (7 นาที)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
17:31 - 17:34 น. เตรียมการแสดง 3 นาที
17:34 - 17:49 น.นาฏกรรมคล้องช้าง (15 นาที)มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
17:49 - 17:52 น. เตรียมการแสดง 3 นาที
17:52 - 18:02 น.ตารีอันได (10 นาที)มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
18:02 - 18:05 น. เตรียมการแสดง 3 นาที
18:05 - 18:15 น.นาฏการหุ้นเชิด (10 นาที)มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18:15 - 18:18 น. เตรียมการแสดง 3 นาที
18:18 - 18:33 น.ศิลปะแห่งการจีบ (15 นาที)มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขณะนี้ได้ปิดทำการแก้ไขข้อมูลแล้ว

สถาบันที่มี file ต่างๆ ที่จะใช้ประกอบการแสดง โปรดส่ง file ดังกล่าวตามลำดับดังนี้
1. ส่งแนบ file มาที่ E-Mail ของงาน " cmu_lanna_art_culture_11@windowslive.com " กรณีส่งไม่ได้ ให้ส่ง file ดังกล่าวมาทางไปรษณีย์ ที่

" คุณ ศราวุธ กันทาจา ( ชื่อ File การแสดง )
งานกิจกรรมเสริมหลักสูตร การพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขที่ 239 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 "

2. กรุณานำ file การแสดงมาด้วย ในวันลงทะเบียนงาน (วันที่ 19 - 20 ตุลาคม 2553) อาจเป็นรูปแบบดังต่อไปนี้

2.1 CD หรือ DVD
2.2 file ที่บันทึกใน Flash drive, handy drive หรือ thump drive
2.3 สกุล file ที่แนะนำ ให้บันทึกมา ได้แก่ .avi, .mpg, .mp4, .mp3, หรือ .wmv

ตอนนี้ระบบได้ปิดทำการให้กรอกข้อมูลแล้ว
เนื่องจากฝ่ายจัดการแสดงจะได้จัดลำดับการแสดง
เพื่อแจ้งให้สถาบันต่างๆทราบ
สามารถติดตามผลการจัดลำดับการแสดงได้ใน website นี้ หลังจากวันที่ 4 ตุลาคม 2553 เป็นต้นไป
และหากติดต่อ ประสานงานต่างๆโปรดติดต่อ

1. cmu_lanna_art_culture_11@windowslive.com
2. facebook
3. ส่งชื่ออีเมลมาที่ข้อ 1 แล้วฝ่ายประสานงานจะติดต่อกลับ
4. ฝ่ายประสานงาน คุณ ศราวุธ กันทาจา โทร 083-0346468 งานกิจกรรมเสริมหลักสูตร กองพัฒนานักศึกษา โทร 053-943035 โทรสาร 053-943060
ฝ่ายจัดลำดับการแสดง คุณ สราวุธ ชาญเชี่ยว โทร. 0894380743 (ติดต่อได้ในช่วงเวลา 10.00 - 20.00 น.)
ผู้ประสานงานด้านหอพัก ข้อมูล ของที่พัก คุณ ณัฐนิภา ธชารักษ์ โทร. 053-947341