ดาวน์โหลดงานวารสาร

  กำหนดประเภทรายจ่าย รายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฉบับที่ 61/2554 (ค่าสมนาคุณบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิจัยวารสารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
 เผยแพร่เมื่อวันที่ 17-11-2558
 
  ประกาศฯ การสนับสนุนค่าตีพิมพ์ พ.ศ 2548
 เผยแพร่เมื่อวันที่ 14-01-2558
 
  ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและบรรณาธิการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Press) ประจำปี พ.ศ. 2558-2559
 เผยแพร่เมื่อวันที่ 08-06-2558
 
  ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย/รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และการตรวจ/แก้ไขบทความวิชาการภาษาต่างประเทศเพื่อการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
 เผยแพร่เมื่อวันที่ 17-11-2558
 
  กำหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินจากรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 49/2553 (ค่าตอบแทนคณาจารย์ และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่ได้รับ มอบหมายให้ปฏิบัติงานเฉพาะกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองบรรณาธิการในการจัดทำ เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ)
 เผยแพร่เมื่อวันที่ 17-11-2558
 
  ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้ง Chiang Mai University Journal of Natural Sciences
 เผยแพร่เมื่อวันที่ 04-03-2559
 
จำนวนทั้งหมด 6
หน้า : 1
1

 

  หน่วยงาน

  ข่าวที่เกี่ยวข้อง