สถาบันวิจับและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สวพ.มก.) เข้าศึกษาดูงาน

สถาบันวิจับและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สวพ.มก.) เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการงานวิจัยอย่างครบถ้วน รวมทั้งระบบฐานข้อมูลโครงการวิจับและภาระกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องภาตใต้การ บริหารงานของ ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชี่ยงใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2551 เวลา 9.00 น.

  รูปภาพประกอบ

 

 

  หน่วยงาน

  ข่าวที่เกี่ยวข้อง