สกว.ได้เปิดรับข้อเสนอการวิจัย กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน ปี 2557

ตาม ที่ เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้การจัดสรรทุนวิจัยมุ่งเป้า ในกลุ่มเรื่อง นวัตกรรมสังคมและชุมชน  โดยมอบหมายให้ สกว. เป็นผู้บริหารจัดการทุนดังกล่าว นั้น ขณะนี้ ทาง สกว.ได้เปิดรับข้อเสนอการวิจัยโครงการมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการพัฒนา ประเทศ กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน ปี 2557

http://www.trf.or.th/index.php

 

 

  หน่วยงาน

  ข่าวที่เกี่ยวข้อง