เงินทุนสนับสนุนงานวิจัยจากงบประมาณรายได้

     แจ้งการโอนเงิน จากทางกองคลัง สิงหาคม-ตุลาคม 59 ครั้งที่ 1  
     แจ้งการโอนเงิน นักวิจัยรุ่นใหม่ จากทางกองคลัง.  
     แจ้งการโอนเงิน จากทางกองคลัง เดือน สิงหาคม 2559  
     สกว.ได้เปิดรับข้อเสนอการวิจัย กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน ปี 2557  
     Hunan University นำโดย Prof. Cao Yijia,Vice President เยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
     สถาบันวิจับและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สวพ.มก.) เข้าศึกษาดูงาน  
     พิธีดำหัว อธิการบดี ของศุนย์บริหารงานวิจัย ประจำปี 2557  
     กำหนดประเภทรายจ่าย รายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินจากรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 19/2555  
     โครงการอบรมหลักสูตร "การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์" รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 ก.ค. - 14 ก.ย. 57  
     สกว.ได้เปิดรับข้อเสนอการวิจัย กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน ปี 2557  
จำนวนทั้งหมด 57
หน้า : 3
1
2
3
4
5
6

 

  หน่วยงาน

  ข่าวที่เกี่ยวข้อง