เงินทุนสนับสนุนงานวิจัยจากงบประมาณรายได้

     โครงการอบรมหลักสูตร "การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์" รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 ก.ค. - 14 ก.ย. 57  
     สกว.ได้เปิดรับข้อเสนอการวิจัย กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน ปี 2557  
     รายละเอียดการโอนเงิน ทุนวิจัยสถาบัน ปี 2558  
     รายการเงินโอนสนับสนุนนักวิจัย 10 มิถุนายน 2558  
     รายการโอนเงิน ทุนนักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปี 2558  
     รายการโอนเงิน ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2557  
     รายการโอนเงิน ค่าตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (ค่าตอบแทน) ประจำเดือน พฤษภาคม 2558  
     โอนเงิน ศูนย์ความเป็นเลิศ โครงการผลิตผลงานทางวิชาการชาติพันธุ์วิทยา  
     รายการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร จากกองคลัง 23 มิถุนายน 2558  
     รายการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร จากกองคลัง กรกฎาคม 2558  
จำนวนทั้งหมด 59
หน้า : 4
1
2
3
4
5
6

 

  หน่วยงาน

  ข่าวที่เกี่ยวข้อง