CMU Researcher Hall of Frame

สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช

สาขาปรัชญา

สาขาเศรษฐศาสตร์

สาขาสังคมวิทยา

1. บุคคลดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2552 จากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

2. นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาวิทยาภูมิคุ้มกัน ประจำปี พ.ศ. 2551 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

3. เมธีส่งเสริมนวัตกรรม ประจำปี พ.ศ. 2552 สาขาธุรกิจชีวภาพ จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

 

  หน่วยงาน

งานวิจัยรับใช้สังคม
ติดต่อเรา
 
ค้นหา :

RAC

Chiang Mai University

ศูนย์บริหารงานวิจัย
สำนักงานมหาวิทยาลัย
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200