ข่าวกิจกรรมสำนักพิมท์และวารสาร


     InCites Training Power Point File
 เผยแพร่เมื่อวันที่ 29-05-2560
 

     ขอเชิญสัมมนาทางวิชาการร่วมกับ JSPS
 เผยแพร่เมื่อวันที่ 25-04-2560
 

     ประชาสัมพันธ์การตรวจและแปลบทความของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และแจ้งเงื่อนไขในการดำเนินการส่งบทความ
 เผยแพร่เมื่อวันที่ 25-04-2560
 

     ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขสนับสนุนการจัดทำวารวารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับพิเศษ (Special Issue of CMU Journal)
 เผยแพร่เมื่อวันที่ 24-04-2560
 

     ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ร6/2555 (อัตราค่าธรรมเนียมสามชิกวารสารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับบุคคลภายนอกและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย)
 เผยแพร่เมื่อวันที่ 24-04-2560
 

     ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กําหนดประเภทรายจ่าย รายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินจากรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 24/2556 (ค่าสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิและบรรณาธิการพิจารณาจดัทําหนังสือ และตําราของสํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
 เผยแพร่เมื่อวันที่ 24-04-2560
 

     ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้ฐานข้อมูลสนับสนุนงานวิจัย (InCites)
 เผยแพร่เมื่อวันที่ 20-04-2560
 

     สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สัญจร คณะเภสัชศาสตร์
 เผยแพร่เมื่อวันที่ 28-02-2560
 

     รางวัลหนังสือดีเด่น ประจำปี 2560 โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 เผยแพร่เมื่อวันที่ 24-02-2560
 

     สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์สำนักพิมพ์
 เผยแพร่เมื่อวันที่ 15-11-2559
 
จำนวนทั้งหมด 37
หน้า : 1
1
2
3
4

 

  หน่วยงาน

  ข่าวที่เกี่ยวข้อง