ขอเชิญสัมมนาทางวิชาการร่วมกับ JSPS

          ด้วย องค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (JSPS) ซึ่งเป็นหน่วยงานส่งเสริมนักศึกษา นักวิจัย และสถาบันการวิจัยเพื่อความก้าวหน้าทางการศึกษาวิจัยค้นคว้าในสาขาต่างๆ ได้ร่วมมือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดการสัมมนาทางวิชาการร่วมกัน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา นักวิจัยรุ่นใหม่ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย และได้รับโอกาสในการขอรับทุนปริญญาเอก รวมถึงทุนวิจัยต่างๆ และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมรับข้อเสนอแนะในการยื่นสมัครขอรับทุนต่างๆ ของ JSPS โดยสามารถดูรายละเอียดทุนต่างๆได้ที่ http://www.jsps.go.jp และ http://jsps-th.org/jsps_en/fellowship/

          ในการนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยศูนย์บริหารงานวิจัยจะได้จัดให้มีการสัมมนาทางวิชาการร่วมกับ JSPS ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30-11.45 น. ณ ห้องพระยาศรีวิสารวาจา ชั้น 1 สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (กำหนดการดังไฟล์เอกสารแนบ) โดยสามารถแจ้งรายชื่อได้ที่เบอร์ 053-943604 หรือ โทรสาร 053-943600 หรือ Email: runee.ma02@gmail.com

 

 

 

  เอกสารดาวน์โหลด

2017_0602_Program_JSPS_Guidance_CMU rev.pdf


 เผยแพร่เมื่อวันที่ 25-04-2560

 

  หน่วยงาน

  ข่าวที่เกี่ยวข้อง