ข่าวกิจกรรมฝ่ายงาน

 1.ข่าวกิจกรรมฝ่ายงาน

งานบริหารงานวิจัย

 2.หัวข้อข่าว

โครงการร่วมรับฟังแนวปฏิบัติการใช้งานระบบวิจัยเพื่อการรายงานผลตามยุทธศาสตร์

 3.รายละเอียดข่าว

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 นาฬิกา ฝ่ายงานบริหารงานวิจัย ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมในหัวข้อเรื่อง "โครงการร่วมรับฟังแนวปฏิบัติการใช้งานระบบวิจัยเพือการรายงานผลตามยุทธศาสตร์" ณ ห้องประชุม 201 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤต เล็กสกุล รักษาการผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานวิจัย กล่าวเปิดงาน การประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นเจ้าหน้าที่จากคณะ/สถาบัน สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับด้านงานวิจัยเข้าร่วมประชุม


 5.ไฟล์เอกสารแนบข่าว

 6.วันที่ลงข่าว

12 กรกฎาคม 2561