สำนักงานบริหารงานวิจัย
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

1. งานบริหารงานวิจัย
      หัวหน้างาน
           053-94-3610
      เจ้าหน้าที่ในฝ่ายงาน
           053-94-3608, 053-94-36012-14

2. งานสำนักพิมพ์และวารสาร
      หัวหน้างาน
           053-94-3603
      เจ้าหน้าที่ในฝ่ายงาน
           053-94-3604-05

3. งานธุรการ
      หัวหน้างาน
           053-94-3606
      เจ้าหน้าที่ในฝ่ายงาน
           053-94-3607-08

4. โครงการจัดตั้ง CMU SH&E
      หัวหน้างาน
           -
      เจ้าหน้าที่ในฝ่ายงาน
           053-94-3609, 053-94-3611

5. โครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยรับใช้สังคม
      หัวหน้างาน
           053-94-3614
      เจ้าหน้าที่ในฝ่ายงาน
           053-94-3614

6. โครงการจัดตั้งศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. ภาคเหนือฯ
      หัวหน้างาน
           -
      เจ้าหน้าที่ในฝ่ายงาน
           -

7. หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
      หัวหน้างาน
           053-942641, 053-210731-2
      เจ้าหน้าที่ในฝ่ายงาน
           053-942641, 053-210731-2

8. โทรสาร
           053-94-3600