ศูนย์บริหารงานวิจัย
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

1. งานบริหารงานวิจัย
      หัวหน้างาน
           053-94-3610
      เจ้าหน้าที่ในฝ่ายงาน
           053-94-3608, 053-94-36012-14

2. งานมาตรฐานการวิจัยและทุนเสนอผลงานต่างประเทศ
      หัวหน้างาน
           053-94-3615
      เจ้าหน้าที่ในฝ่ายงาน
           053-94-3611

3. งานสำนักพิมพ์และวารสาร
      หัวหน้างาน
           053-94-3603
      เจ้าหน้าที่ในฝ่ายงาน
           053-94-3604-05

4. งานธุรการ
      หัวหน้างาน
           053-94-3606
      เจ้าหน้าที่ในฝ่ายงาน
           053-94-3607-08

5. โทรสาร
           053-94-3600