หัวหน้างานบริหารงานวิจัย

ชื่อ-สกุล : นางสาวอัศณา ปิยสุรประทีป (อ๋อ)
ตำแหน่ง : หัวหน้างาน
โทรศัพท์ : 053-94-3610

ชื่อ-สกุล : นางสาวอาภาภรณ์ สูนพรหม (อัน)
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 053-94-3613

ชื่อ-สกุล : นางสาวอรนิตย์ เรือนคำ (แวว)
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 053-94-3612

ชื่อ-สกุล : นางสาวปัณฑารีย์ แสนพรหม (วิว)
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 053-94-3608

ชื่อ-สกุล : นางสาววันวิสาข์ โปธิมอย (พิม)
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 053-94-3612

ชื่อ-สกุล : นางสาวชวัลรัตน์ ธมิกานนท์ (อิ๋ม)
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 053-94-3613

ชื่อ-สกุล : นางสาวณัฐรดา ธนากูลทิพปภา (แยม)
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 053-04-3608

ชื่อ-สกุล : ดร.จตุรงค์ คำหล้า
ตำแหน่ง : นักวิจัย
โทรศัพท์ :

ชื่อ-สกุล : ดร.นครินทร์ สุวรรณราช
ตำแหน่ง : นักวิจัย
โทรศัพท์ :

ชื่อ-สกุล : ดร.วิทยา ทาลา
ตำแหน่ง : นักวิจัย
โทรศัพท์ :

ชื่อ-สกุล : ดร.วีรญา ทองคำ
ตำแหน่ง : นักวิจัย
โทรศัพท์ :

 หัวหน้างานสำนักพิมพ์และงานวารสาร

ชื่อ-สกุล : นางสาวไปรยา ฤทธาภรณ์
ตำแหน่ง : หัวหน้างานสำนักพิมพ์และงานวารสาร
โทรศัพท์ : 053-94-3603

ชื่อ-สกุล : นางพัทธนันท์ ลือศักดิ์ศิริวัฒนา
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 053-94-3604

ชื่อ-สกุล : นางสาวเทียมจันทร์ ปานพาน
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 053-94-3605

ชื่อ-สกุล : นายสัตวแพทย์ ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์
ตำแหน่ง : บรรณาธิการบริหาร
โทรศัพท์ :

 หัวหน้างานธุรการ

ชื่อ-สกุล : นายยงยุทธ์ บุญมา (หนึ่ง)
ตำแหน่ง : หัวหน้างาน
โทรศัพท์ : 053-94-3606

ชื่อ-สกุล : นายอรรถชัย โฆษณสันติ (ก้า)
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ : 053-94-3616

ชื่อ-สกุล : นางสุกันธา ญาติมิตรหนุน (อ้อม)
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 053-94-3607

ชื่อ-สกุล : นายพงศ์ศักดิ์ หนูคำปัน (เอก)
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 053-94-3606

ชื่อ-สกุล : นายวสันต์ อินต๊ะรังษี (เอ็ม)
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 053-94-3606

ชื่อ-สกุล : นางสาวปิยะพร บุนนาค (จ๋า)
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 053-943607

ชื่อ-สกุล : นางสาววิไลรัตน์ ศรีรัตน์ (น้ำฝน)
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ :

ชื่อ-สกุล : นายผดุงเกียรติ มั่งมูล (ภู)
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ :

ชื่อ-สกุล : ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรณัชชา แสนคำปิน (เกตุ)
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ :

 ยังไม่มีประกาศแต่งตั้งหัวหน้างาน

ชื่อ-สกุล : -
ตำแหน่ง : -
โทรศัพท์ : -

ชื่อ-สกุล : นายอาชญาสิทธิ์ รักญาติสกุล (อ๋อ)
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 053-94-3609

ชื่อ-สกุล : นางสาวกนกวรรณ ศรีอุทธา (อุ้ย)
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 053-94-3611

ชื่อ-สกุล : นางสาวอิษฏ์วร ปานผดุง (เปเปอร์)
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 053-94-3611

ชื่อ-สกุล : นางสาวศุภิสรา ระตะขันธ์ (หญิง)
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 053-943642

ชื่อ-สกุล : นายพงศกร เรือนคำ (เติม)
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ :

 ยังไม่มีประกาศแต่งตั้งหัวหน้างาน

ชื่อ-สกุล : -
ตำแหน่ง : -
โทรศัพท์ : -

ชื่อ-สกุล : นางสาวสุภาพรรณ ไกรฤกษ์ (ไผ่)
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 053-94-3614

ชื่อ-สกุล : นายนโรปกรณ์ สิทธิวงศ์ (นโร)
ตำแหน่ง : พนักงานโครงการ
โทรศัพท์ : 053-94-3614

ชื่อ-สกุล : นางสาวสิริธิดา ส่งน้อย (ป่าน)
ตำแหน่ง : พนักงานโครงการ
โทรศัพท์ : 053-94-3614

ชื่อ-สกุล : นางสาววรรณี ขิปะนัน (แอม)
ตำแหน่ง : พนักงานโครงการ
โทรศัพท์ : 053-94-3614

ชื่อ-สกุล : นางสาวธมกร จะนู (พรรธน์)
ตำแหน่ง : พนักงานโครงการ
โทรศัพท์ : 053-94-3614

ชื่อ-สกุล : นายปิยะพงศ์ อาทิตย์ (อาทอาท)
ตำแหน่ง : พนักงานโครงการ
โทรศัพท์ : 053-94-3614

 ยังไม่มีประกาศแต่งตั้งหัวหน้างาน

ชื่อ-สกุล : -
ตำแหน่ง : -
โทรศัพท์ : -

ชื่อ-สกุล : นางสาวณัฐธิดา บุญเทียน (มิ้ง)
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 053-943642

ชื่อ-สกุล : นางสาวบุษย์อาภา คงเขียว (ยี่หวา)
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 053-943642

 รักษาการหัวหน้างาน

ชื่อ-สกุล : นายธรรมนูญ น่วมอนงค์ (จิม)
ตำแหน่ง : ผู้บริหาร
โทรศัพท์ : 053-94-3602

ชื่อ-สกุล : ดร.สรรพวรรธ วิทยาศัย (โจ)
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 053-942641, 053-210731-2

ชื่อ-สกุล : นางสาวพันทนา คำเขียว (แนน)
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 053-942641, 053-210731-2

ชื่อ-สกุล : นางสาววณิชชา จตุรสุคนธ์ (เมย์)
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 053-942641, 053-210731-2

ชื่อ-สกุล : นางสาวอภิญญา ภู่สันติพงษ์ (พลอย)
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 053-942641, 053-210731-2

ชื่อ-สกุล : นางสาวสุกัลยา สารคำ (แนน)
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 053-942641, 053-210731-2

ชื่อ-สกุล : นายธราเทพ นนทะนำ ()
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ :

ชื่อ-สกุล : นายอิสระพงศ์ กันธิยะ (จ๊อบ)
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ :

 ยังไม่มีประกาศแต่งตั้งหัวหน้างาน

ชื่อ-สกุล : -
ตำแหน่ง : -
โทรศัพท์ : -

ชื่อ-สกุล : นางสาวพัทธรัตน์ แสงมณีวรรณ (เดียร์)
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 053-943565

ชื่อ-สกุล : นางสาววรลักษณ์ ไก่งาม (ไก่)
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 053-943565

 ยังไม่มีประกาศแต่งตั้ง

ชื่อ-สกุล : -
ตำแหน่ง : -
โทรศัพท์ : -

ชื่อ-สกุล : นางสาวรุ่งนภา กันทะมา
ตำแหน่ง : นักการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ :

ชื่อ-สกุล : ว่าที่ร้อยตรีศรายุทธ หย่ำวิลัย
ตำแหน่ง : วิศวกร
โทรศัพท์ :

ชื่อ-สกุล : นายพงศกร อังกุรานันท์
ตำแหน่ง : วิศวกร
โทรศัพท์ :

ชื่อ-สกุล : นายจตุพล ภูเขา
ตำแหน่ง : วิศวกร
โทรศัพท์ :

ชื่อ-สกุล : นายสัตวแพทย์ศราวุธ ยะมา
ตำแหน่ง : สัตวแพทย์
โทรศัพท์ :

ชื่อ-สกุล : นายสัตวแพทย์เชาเชฏฐฉ์ภาดา พุฒพิมพ์
ตำแหน่ง : สัตวแพทย์
โทรศัพท์ :

ชื่อ-สกุล : สัตวแพทย์หญิงวาทิณี พรหมสาขา ณ สกลนคร
ตำแหน่ง : สัตวแพทย์
โทรศัพท์ :

ชื่อ-สกุล : นางสาวอัณณ์ณิชา วุฒิกุล
ตำแหน่ง : พยาบาล
โทรศัพท์ :

ชื่อ-สกุล : ว่าที่ร้อยตรีหญิงประพิมพร ชัยวงศ์ษา
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ :

ชื่อ-สกุล : นางสาวเบญญาภา มหาพราหมณ์
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ :

ชื่อ-สกุล : นายชัยพนม ชัยวงศ์ษา
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ :

ชื่อ-สกุล : นางสาวขวัญฤทัย โอตอุโมงค์
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ :

ชื่อ-สกุล : นางสาวสุชาดา ทาบุญดี
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ :

ชื่อ-สกุล : นายศุภชัย กันทะมา
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ :

ชื่อ-สกุล : นายศรันยพร มาทอง
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ :

ชื่อ-สกุล : นางสาวสุกัลยา วงค์งาม
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ :

ชื่อ-สกุล : นายประสพชัย วิภูสุวรรณ์
ตำแหน่ง : พนักงานบริการฝีมือ (ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์)
โทรศัพท์ :

ชื่อ-สกุล : นายนนทกร ติคำ
ตำแหน่ง : พนักงานบริการฝีมือ (ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์)
โทรศัพท์ :

ชื่อ-สกุล : นางสาวสุดารัตน์ สุวรรณยศ
ตำแหน่ง : พนักงานบริการฝีมือ (ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์)
โทรศัพท์ :

ชื่อ-สกุล : นายศุภโชค เทพวงค์
ตำแหน่ง : พนักงานบริการฝีมือ (ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์)
โทรศัพท์ :

ชื่อ-สกุล : นายนครินทร์ ภูมาดิน
ตำแหน่ง : พนักงานบริการฝีมือ (ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์)
โทรศัพท์ :

ชื่อ-สกุล : นางอชิรญา หย่ำวิลัย
ตำแหน่ง : พนักงานบริการฝีมือ (ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์)
โทรศัพท์ :

ชื่อ-สกุล : นางสาวฐิติมา ช่ำชอง
ตำแหน่ง : พนักงานบริการฝีมือ (ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์)
โทรศัพท์ :