รองอธิการบดี (วิจัย, นวัตกรรม, ยุทธศาสตร์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศและนวัตกรรม)

ชื่อ-สกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์
โทรศัพท์ : 053-94-1005

 รองอธิการบดี (บริการวิชาการและรับใช้สังคม, ยุทธศาสตร์บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม)

ชื่อ-สกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
โทรศัพท์ : 053-94-1005

 ผู้ช่วยอธิการบดี (วิชาการ, วิจัยและนวัตกรรม)

ชื่อ-สกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์
โทรศัพท์ : 053-94-1005

 ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย

ชื่อ-สกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์
โทรศัพท์ : 053-94-3620

  รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย

ชื่อ-สกุล : อาจารย์ สพญ.ดร.ทัตตวรรณ แก้วสาคร
โทรศัพท์ :
  รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย

ชื่อ-สกุล : นายธรรมนูญ น่วมอนงค์
โทรศัพท์ : 053-94-3602