1.หัวข้อข่าว

ประชุมหารือบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือทางวิชาการ

 2.รายละเอียดข่าว

วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 8.30 นาฬิกา รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม และรองศาสตราจารย์ ดร.คมกฤต เล็กสกุล รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักวิจัยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพบก ที่เดินทางมาเพื่อประชุมหารือบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองทัพบก กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์บริหารงานวิจัย สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


 3.ภาพประกอบข่าว

 4.วันที่ลงข่าว

8 ธันวาคม 2560