1.หัวข้อข่าว

การอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ครั้งที่ 1

 2.รายละเอียดข่าว

เมื่อวันที่ 14-15 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา นายธรรมนูญ น่วมอนงค์ เลขานุการศูนย์บริหารงานวิจัย ได้กล่าวเปิดการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการให้มีความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การค้นหาอันตราย รวมถึงการป้องกันและควบคุมอันตรายจากการทำงาน การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นพนันท์ นานคงแนบ และ อ.ดร.วรกมล บุญยโยธิน อาจารย์ประจำภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยหน่วยงานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร และระดับเทคนิค มหาวิทยาลัยมหิดล (ศูนย์บริหารความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม; COSHEM) ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมดังกล่าว

 4.วันที่ลงข่าว

14 ธันวาคม 2560