รายการเอกสารดาวน์โหลด

SEARCH

จำนวนหัวข้อ : 108 รายการ  
 

 
1.จากฝ่ายงาน :
งานบริหารงานวิจัย
2.หัวข้อ : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ Euro-Asian STEM Education Conference 2020
3.รายละเอียด :

สำเนาคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ 3152/2562 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการน...

4.จำนวนเอกสารแนบ : 1 ไฟล์
5.ประเภทเอกสาร : ประกาศ
วันที่บันทึก : 26 พฤศจิกายน 2562


 
1.จากฝ่ายงาน :
งานบริหารงานวิจัย
2.หัวข้อ : แบบฟอร์มคำขอรับเงิน ค่าตอบแทนค่าตีพิมพ์ และ ค่าตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ (Page charge)
3.รายละเอียด :

ผู้ขอรับการสนับสนุนกรอกแบบฟอร์มคำขอรับเงิน ค่าตอบแทน/Page Charge 
พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ตามที่ระบุ...

4.จำนวนเอกสารแนบ : 2 ไฟล์
5.ประเภทเอกสาร : แบบฟอร์ม
วันที่บันทึก : 13 พฤศจิกายน 2562


 
1.จากฝ่ายงาน :
งานบริหารงานวิจัย
2.หัวข้อ : ผลการพิจารณาเงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (Page Charge) ประจำปีงบประมาณ 2563
3.รายละเอียด :

ผลการพิจารณาเงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (Page Charge) ประจำปีงบประมาณ 2563

...
4.จำนวนเอกสารแนบ : 3 ไฟล์
5.ประเภทเอกสาร : คู่มือ
วันที่บันทึก : 05 พฤศจิกายน 2562


 
1.จากฝ่ายงาน :
งานบริหารงานวิจัย
2.หัวข้อ : ผลการพิจารณาเงินอุดหนุนผลงานทางวิชาการ (ค่าตอบแทน) ปีงบประมาณ 2563
3.รายละเอียด :

ผลการพิจารณาเงินอุดหนุนผลงานทางวิชาการ (ค่าตอบแทน) ประจำปีงบประมาณ 2563

...
4.จำนวนเอกสารแนบ : 4 ไฟล์
5.ประเภทเอกสาร : ประกาศ
วันที่บันทึก : 28 ตุลาคม 2562


 
1.จากฝ่ายงาน :
งานธุรการ
2.หัวข้อ : โลโก้สำนักงานบริหารงานวิจัย
3.รายละเอียด :

โลโก้สำนักงานบริหารงานวิจัย

...
4.จำนวนเอกสารแนบ : 1 ไฟล์
5.ประเภทเอกสาร : เอกสารทั่วไป
วันที่บันทึก : 02 ตุลาคม 2562


 
1.จากฝ่ายงาน :
งานบริหารงานวิจัย
2.หัวข้อ : สาขาย่อยการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง
3.รายละเอียด :

สาขา และสาขาย่อย ที่ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ดำเนินการจัดทำขึ้น

เพื่อใช้เ...

4.จำนวนเอกสารแนบ : 3 ไฟล์
5.ประเภทเอกสาร : เอกสารทั่วไป
วันที่บันทึก : 10 กันยายน 2562


 
1.จากฝ่ายงาน :
งานบริหารงานวิจัย
2.หัวข้อ : แบบฟอร์มมอบอำนาจ และแบบฟอร์มรายงานโครงการที่ได้รับมอบอำนาจ
3.รายละเอียด :

เพื่อใช้ในการรับมอบอำนาจจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการดำเนินโครงการวิจัย การให้บริการวิชาการ และการจ้างที่ปรึกษา

...
4.จำนวนเอกสารแนบ : 3 ไฟล์
5.ประเภทเอกสาร : แบบฟอร์ม
วันที่บันทึก : 09 กันยายน 2562


 
1.จากฝ่ายงาน :
งานสำนักพิมพ์และงานวารสาร
2.หัวข้อ : InCites Program on Data Driven Road to Excellence
3.รายละเอียด :

การอบรมการใช้ฐานข้อมูล InCites ในหัวข้อ “InCites Program on Data Driven Road to Excellence” ในวัน...

4.จำนวนเอกสารแนบ : 1 ไฟล์
5.ประเภทเอกสาร : เอกสารทั่วไป
วันที่บันทึก : 19 สิงหาคม 2562


 
1.จากฝ่ายงาน :
งานสำนักพิมพ์และงานวารสาร
2.หัวข้อ : บันทึกข้อความ ขออนุมัติโครงการสัมมนาเรื่อง "ผลิตตำรา-หนังสือวิชาการ เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ"
3.รายละเอียด : ...
4.จำนวนเอกสารแนบ : 1 ไฟล์
5.ประเภทเอกสาร : หนังสือ
วันที่บันทึก : 12 มิถุนายน 2562


 
1.จากฝ่ายงาน :
โครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยรับใช้สังคม
2.หัวข้อ : ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)
3.รายละเอียด :

ขอให้ ผู้สมัคร กรอกข้อมูลใบสมัครแบบออนไลน์  ซึ่ง มีข้อมูลถูกต้องครบ...

4.จำนวนเอกสารแนบ : 2 ไฟล์
5.ประเภทเอกสาร : แบบฟอร์ม
วันที่บันทึก : 02 เมษายน 2562

< 1> 
  สำนักงานบริหารงานวิจัย
  สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ
  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200