รายการเอกสารดาวน์โหลด

SEARCH

จำนวนหัวข้อ : 107 รายการ  
 

 
1.จากฝ่ายงาน :
งานสำนักพิมพ์และงานวารสาร
2.หัวข้อ : บันทึกข้อความ ขออนุมัติโครงการสัมมนาเรื่อง "ผลิตตำรา-หนังสือวิชาการ เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ"
3.รายละเอียด : ...
4.จำนวนเอกสารแนบ : 1 ไฟล์
5.ประเภทเอกสาร : หนังสือ
วันที่บันทึก : 12 มิถุนายน 2562


 
1.จากฝ่ายงาน :
โครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยรับใช้สังคม
2.หัวข้อ : ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)
3.รายละเอียด :

ขอให้ ผู้สมัคร กรอกข้อมูลใบสมัครแบบออนไลน์  ซึ่ง มีข้อมูลถูกต้องครบ...

4.จำนวนเอกสารแนบ : 2 ไฟล์
5.ประเภทเอกสาร : แบบฟอร์ม
วันที่บันทึก : 02 เมษายน 2562


 
1.จากฝ่ายงาน :
งานบริหารงานวิจัย
2.หัวข้อ : เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิจัย 2/2562
3.รายละเอียด :

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิจัย ครั้งที่ 2/2562
ตามวาระการประชุม

...
4.จำนวนเอกสารแนบ : 10 ไฟล์
5.ประเภทเอกสาร : เอกสารทั่วไป
วันที่บันทึก : 08 มีนาคม 2562


 
1.จากฝ่ายงาน :
งานบริหารงานวิจัย
2.หัวข้อ : เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มช. ประจำปี 2562
3.รายละเอียด :

ผู้ขอรับทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มช. ประจำปี 2562 จะต้องเป็นผู้ที่ยื่นขอรับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ...

4.จำนวนเอกสารแนบ : 3 ไฟล์
5.ประเภทเอกสาร : คู่มือ
วันที่บันทึก : 07 มีนาคม 2562


 
1.จากฝ่ายงาน :
งานบริหารงานวิจัย
2.หัวข้อ : แบบฟอร์มนักวิจัยในระบบ NRMS
3.รายละเอียด :
  1. ตรวจสอบข้อมูลความเชี่ยวชาญของอาจารย์/นักวิจัย สังกัดของท่าน ในระบบ NRMS พร้อมระบุสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญตาม Inte...
4.จำนวนเอกสารแนบ : 1 ไฟล์
5.ประเภทเอกสาร : แบบฟอร์ม
วันที่บันทึก : 21 กุมภาพันธ์ 2562


 
1.จากฝ่ายงาน :
งานบริหารงานวิจัย
2.หัวข้อ : แบบฟอร์มขอข้อมูลผลงานวิจัยเด่น Thailand Research Expo 2019
3.รายละเอียด :

แบบฟอร์มขอข้อมูลผลงานวิจัยเด่น Thailand Research Expo 2019

1. แบบฟอร์มขอข้อมูลผลงานวิ...

4.จำนวนเอกสารแนบ : 3 ไฟล์
5.ประเภทเอกสาร : แบบฟอร์ม
วันที่บันทึก : 20 กุมภาพันธ์ 2562


 
1.จากฝ่ายงาน :
งานบริหารงานวิจัย
2.หัวข้อ : ทุนไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ
3.รายละเอียด :

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครขอรับทุนได้ที่ https://mis.cmu.ac.th 

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพ...

4.จำนวนเอกสารแนบ : 3 ไฟล์
5.ประเภทเอกสาร : ประกาศ
วันที่บันทึก : 12 กุมภาพันธ์ 2562


 
1.จากฝ่ายงาน :
งานบริหารงานวิจัย
2.หัวข้อ : แบบฟอร์ม Academic contact detail lists เพื่อรายงาน QS University Rankings
3.รายละเอียด :

- แบบฟอร์ม Academic contact detail lists เพื่อรายงาน QS University Rankings

รบกวนนำส่งภายในวันที่ 23 มกราคม...

4.จำนวนเอกสารแนบ : 1 ไฟล์
5.ประเภทเอกสาร : แบบฟอร์ม
วันที่บันทึก : 21 มกราคม 2562


 
1.จากฝ่ายงาน :
โครงการจัดตั้ง CMU SH&E
2.หัวข้อ : แบบฟอร์มใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
3.รายละเอียด :

แบบฟอร์มใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย

...
4.จำนวนเอกสารแนบ : 1 ไฟล์
5.ประเภทเอกสาร : แบบฟอร์ม
วันที่บันทึก : 15 มกราคม 2562


 
1.จากฝ่ายงาน :
งานบริหารงานวิจัย
2.หัวข้อ : แบบฟอร์มประเมินรายงานความก้าวหน้า/รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ทุนวิจัยสถาบันฯ
3.รายละเอียด :

ใช้ประเมินรายงานความก้าวหน้า/รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ทุนวิจัยสถาบันฯ เพื่อประกอบการขอเบิกเงินงวดที่ 2 และงวดที่ 3

...
4.จำนวนเอกสารแนบ : 1 ไฟล์
5.ประเภทเอกสาร : แบบฟอร์ม
วันที่บันทึก : 18 ธันวาคม 2561

< 1> 
  ศูนย์บริหารงานวิจัย
  สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ
  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200