รายการเอกสารดาวน์โหลด

SEARCH

จำนวนหัวข้อ : 100 รายการ  
 

 
1.จากฝ่ายงาน :
งานบริหารงานวิจัย
2.หัวข้อ : แบบฟอร์ม Academic contact detail lists เพื่อรายงาน QS University Rankings
3.รายละเอียด :

- แบบฟอร์ม Academic contact detail lists เพื่อรายงาน QS University Rankings

รบกวนนำส่งภายในวันที่ 23 มกราคม...

4.จำนวนเอกสารแนบ : 1 ไฟล์
5.ประเภทเอกสาร : แบบฟอร์ม
วันที่บันทึก : 21 มกราคม 2562


 
1.จากฝ่ายงาน :
งานมาตรฐานการวิจัยและทุนเสนอผลงานต่างประเทศ
2.หัวข้อ : แบบฟอร์มใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
3.รายละเอียด :

แบบฟอร์มใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย

...
4.จำนวนเอกสารแนบ : 1 ไฟล์
5.ประเภทเอกสาร : แบบฟอร์ม
วันที่บันทึก : 15 มกราคม 2562


 
1.จากฝ่ายงาน :
งานบริหารงานวิจัย
2.หัวข้อ : แบบฟอร์มประเมินรายงานความก้าวหน้า/รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ทุนวิจัยสถาบันฯ
3.รายละเอียด :

ใช้ประเมินรายงานความก้าวหน้า/รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ทุนวิจัยสถาบันฯ เพื่อประกอบการขอเบิกเงินงวดที่ 2 และงวดที่ 3

...
4.จำนวนเอกสารแนบ : 1 ไฟล์
5.ประเภทเอกสาร : แบบฟอร์ม
วันที่บันทึก : 18 ธันวาคม 2561


 
1.จากฝ่ายงาน :
งานบริหารงานวิจัย
2.หัวข้อ : ประกาศทุน มช. Visiting Professor และผู้เกษียณอายุ
3.รายละเอียด :

ด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดให้มีการสนับสนุนทุนส่งเสริมผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 25...

4.จำนวนเอกสารแนบ : 6 ไฟล์
5.ประเภทเอกสาร : ประกาศ
วันที่บันทึก : 04 ธันวาคม 2561


 
1.จากฝ่ายงาน :
งานบริหารงานวิจัย
2.หัวข้อ : ประกาศทุนวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2562
3.รายละเอียด :

เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2562  ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการ...

4.จำนวนเอกสารแนบ : 2 ไฟล์
5.ประเภทเอกสาร : ประกาศ
วันที่บันทึก : 04 ธันวาคม 2561


 
1.จากฝ่ายงาน :
งานบริหารงานวิจัย
2.หัวข้อ : สัญญารับทุนแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562
3.รายละเอียด :

ศูนย์บริหารงานวิจัย ขอแจ้งการใช้ฟอร์มสัญญารับทุนภายใต้แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 <...

4.จำนวนเอกสารแนบ : 1 ไฟล์
5.ประเภทเอกสาร : สัญญา
วันที่บันทึก : 20 พฤศจิกายน 2561


 
1.จากฝ่ายงาน :
งานสำนักพิมพ์และงานวารสาร
2.หัวข้อ : ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำ Chiang Mai University Journal of Natural Sciences
3.รายละเอียด :

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำ Chiang Mai University Journal of Natural Sciences

...
4.จำนวนเอกสารแนบ : 1 ไฟล์
5.ประเภทเอกสาร : ประกาศ
วันที่บันทึก : 24 ตุลาคม 2561


 
1.จากฝ่ายงาน :
งานบริหารงานวิจัย
2.หัวข้อ : แบบฟอร์ม การยื่นคำขอรับการจัดสรรงบประมาณแผนบูรณาการวิจัย ปี 2563 เป้า 1 - 3
3.รายละเอียด :

วช. แจ้งการใช้แบบฟอร์ม เพื่อประกอบการยื่นข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับงบประมาณภายใต้แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบ...

4.จำนวนเอกสารแนบ : 9 ไฟล์
5.ประเภทเอกสาร : แบบฟอร์ม
วันที่บันทึก : 16 ตุลาคม 2561


 
1.จากฝ่ายงาน :
งานบริหารงานวิจัย
2.หัวข้อ : วาระการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2561
3.รายละเอียด :

วาระการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ครั้งที่ 1/2561

วันศุกร์ที่ 12 ตุล...

4.จำนวนเอกสารแนบ : 14 ไฟล์
5.ประเภทเอกสาร : เอกสารทั่วไป
วันที่บันทึก : 12 ตุลาคม 2561


 
1.จากฝ่ายงาน :
งานบริหารงานวิจัย
2.หัวข้อ : สาขาย่อยการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง
3.รายละเอียด :

สาขา และสาขาย่อย ที่ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ดำเินการจัดทำขึ้น

เพื่อใช้เป...

4.จำนวนเอกสารแนบ : 3 ไฟล์
5.ประเภทเอกสาร : เอกสารทั่วไป
วันที่บันทึก : 26 กันยายน 2561

< 1> 
  ศูนย์บริหารงานวิจัย
  สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ
  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
   โทรศัพท์ : 053-94-3602 (3602-3614)
      โทรสาร : 053-94-3600