รายการเอกสารดาวน์โหลด

SEARCH

จำนวนหัวข้อ : 95 รายการ  
 

 
1.จากฝ่ายงาน :
งานบริหารงานวิจัย
2.หัวข้อ : สัญญารับทุนแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562
3.รายละเอียด :

ศูนย์บริหารงานวิจัย ขอแจ้งการใช้ฟอรืมสัญญารับทุนภายใต้แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งเป...

4.จำนวนเอกสารแนบ : 2 ไฟล์
5.ประเภทเอกสาร : สัญญา
วันที่บันทึก : 20 พฤศจิกายน 2561


 
1.จากฝ่ายงาน :
งานสำนักพิมพ์และงานวารสาร
2.หัวข้อ : ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำ Chiang Mai University Journal of Natural Sciences
3.รายละเอียด :

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำ Chiang Mai University Journal of Natural Sciences

...
4.จำนวนเอกสารแนบ : 1 ไฟล์
5.ประเภทเอกสาร : ประกาศ
วันที่บันทึก : 24 ตุลาคม 2561


 
1.จากฝ่ายงาน :
งานบริหารงานวิจัย
2.หัวข้อ : แบบฟอร์ม การยื่นคำขอรับการจัดสรรงบประมาณแผนบูรณาการวิจัย ปี 2563 เป้า 1 - 3
3.รายละเอียด :

วช. แจ้งการใช้แบบฟอร์ม เพื่อประกอบการยื่นข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับงบประมาณภายใต้แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบ...

4.จำนวนเอกสารแนบ : 9 ไฟล์
5.ประเภทเอกสาร : แบบฟอร์ม
วันที่บันทึก : 16 ตุลาคม 2561


 
1.จากฝ่ายงาน :
งานบริหารงานวิจัย
2.หัวข้อ : วาระการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2561
3.รายละเอียด :

วาระการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ครั้งที่ 1/2561

วันศุกร์ที่ 12 ตุล...

4.จำนวนเอกสารแนบ : 14 ไฟล์
5.ประเภทเอกสาร : เอกสารทั่วไป
วันที่บันทึก : 12 ตุลาคม 2561


 
1.จากฝ่ายงาน :
งานบริหารงานวิจัย
2.หัวข้อ : สาขาย่อยการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง
3.รายละเอียด :

สาขา และสาขาย่อย ที่ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ดำเินการจัดทำขึ้น

เพื่อใช้เป...

4.จำนวนเอกสารแนบ : 3 ไฟล์
5.ประเภทเอกสาร : เอกสารทั่วไป
วันที่บันทึก : 26 กันยายน 2561


 
1.จากฝ่ายงาน :
งานวิจัยรับใช้สังคม
2.หัวข้อ : แบบฟอร์มและแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการ
3.รายละเอียด :

เงื่อนไขการขอรับทุน

1. โจทย์วิจัยมาจากชุมชน โดยเป็นปัญหาและความต้องการของชุมชน

2...

4.จำนวนเอกสารแนบ : 2 ไฟล์
5.ประเภทเอกสาร : แบบฟอร์ม
วันที่บันทึก : 12 กันยายน 2561


 
1.จากฝ่ายงาน :
งานบริหารงานวิจัย
2.หัวข้อ : แบบฟอร์มเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลช้างทองคำ ประจำปี 2561
3.รายละเอียด :

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่    https://goo.gl/bhtg1M   

...
4.จำนวนเอกสารแนบ : 1 ไฟล์
5.ประเภทเอกสาร : แบบฟอร์ม
วันที่บันทึก : 21 สิงหาคม 2561


 
1.จากฝ่ายงาน :
งานบริหารงานวิจัย
2.หัวข้อ : แบบฟอร์มมอบอำนาจ และแบบฟอร์มรายงานโครงการที่ได้รับมอบอำนาจ
3.รายละเอียด :

เพื่อใช้ในการรับมอบอำนาจจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการดำเนินโครงการวิจัย การให้บริการวิชาการ และการจ้างที่ปรึกษา

...
4.จำนวนเอกสารแนบ : 3 ไฟล์
5.ประเภทเอกสาร : แบบฟอร์ม
วันที่บันทึก : 03 สิงหาคม 2561


 
1.จากฝ่ายงาน :
งานบริหารงานวิจัย
2.หัวข้อ : หนังสือรับรองการปฏิบัติงานของหัวหน้าโครงการ (VAT FORM)
3.รายละเอียด :

เพื่อใช้เป็นเอกสารในการเสนอโครงการ สัญญาจ้าง สัญญารับทุน หรือหนังสือมอบอำนาจ สำหรับโครงการวิจัย/การให้บริการวิชาการ/ก...

4.จำนวนเอกสารแนบ : 1 ไฟล์
5.ประเภทเอกสาร : แบบฟอร์ม
วันที่บันทึก : 03 สิงหาคม 2561


 
1.จากฝ่ายงาน :
งานบริหารงานวิจัย
2.หัวข้อ : ประกาศ/คำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อใช้ในการเสนอโครงการ สัญญารับทุน การมอบอำนาจ
3.รายละเอียด :

ประกาศ คำสั่ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดาวน์โหลดได้ที่

http://hrmd.oop.cmu.ac.th/data/appointment/insteadCMU.ph...

4.จำนวนเอกสารแนบ : 0 ไฟล์
5.ประเภทเอกสาร : ประกาศ
วันที่บันทึก : 03 สิงหาคม 2561

< 1> 
  ศูนย์บริหารงานวิจัย
  สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ
  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
   โทรศัพท์ : 053-94-3602 (3602-3614)
      โทรสาร : 053-94-3600