รายการเอกสารดาวน์โหลด

SEARCH

จำนวนหัวข้อ : 118 รายการ  
 

 
1.จากฝ่ายงาน :
งานบริหารงานวิจัย
2.หัวข้อ : ผลการพิจารณาเงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (Page Charge) ประจำปีงบประมาณ 2564
3.รายละเอียด :

ผลการพิจารณาเงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (Page Charge) ประจำปีงบประมาณ 2564

...
4.จำนวนเอกสารแนบ : 2 ไฟล์
5.ประเภทเอกสาร : คู่มือ
วันที่บันทึก : 14 มกราคม 2564


 
1.จากฝ่ายงาน :
งานบริหารงานวิจัย
2.หัวข้อ : Data submission Forms สำหรับการจัดอันดับ QS University Rankings 2022
3.รายละเอียด :

- Academic-contact-details_predefined-format

ข้อมูลอาจารย์และนักวิจัยขององค์กรต่างๆ...

4.จำนวนเอกสารแนบ : 3 ไฟล์
5.ประเภทเอกสาร : แบบฟอร์ม
วันที่บันทึก : 11 มกราคม 2564


 
1.จากฝ่ายงาน :
งานบริหารงานวิจัย
2.หัวข้อ : ผลการพิจารณาเงินอุดหนุนผลงานทางวิชาการ (ค่าตอบแทน) ปีงบประมาณ 2564
3.รายละเอียด :

ผลการพิจารณาเงินอุดหนุนผลงานทางวิชาการ (ค่าตอบแทน) ปีงบประมาณ 2564

...
4.จำนวนเอกสารแนบ : 5 ไฟล์
5.ประเภทเอกสาร : คู่มือ
วันที่บันทึก : 23 ธันวาคม 2563


 
1.จากฝ่ายงาน :
งานบริหารงานวิจัย
2.หัวข้อ : เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิจัย ครั้งที่ 1/2563
3.รายละเอียด :

วาระการประชุมที่ 1 : เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

  1. งบประมาณที่มหาวิทยาลัยเช...
4.จำนวนเอกสารแนบ : 3 ไฟล์
5.ประเภทเอกสาร : เอกสารทั่วไป
วันที่บันทึก : 08 ตุลาคม 2563


 
1.จากฝ่ายงาน :
งานบริหารงานวิจัย
2.หัวข้อ : แบบฟอร์มข้อมูลรายการครุภัณฑ์
3.รายละเอียด :

ขอความอนุเคราะห์ส่วนงานกรอกข้อมูลรายละเอียดครุภัณฑ์ที่ได้รับสนับสนุนจากเงินรายได้ของสำนักงานบริหารงานวิจัย แล...

4.จำนวนเอกสารแนบ : 1 ไฟล์
5.ประเภทเอกสาร : แบบฟอร์ม
วันที่บันทึก : 30 มิถุนายน 2563


 
1.จากฝ่ายงาน :
งานบริหารงานวิจัย
2.หัวข้อ : แบบฟอร์มขอข้อมูลผลงานวิจัยเด่น Thailand Research Expo 2020
3.รายละเอียด :

ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบฟอร์ม 2 ไฟล์ ดังนี้

1. แบบฟอร์มขอข้อมูลผลงานวิจัยเด่น ในกิจกรรม Thailand Research Ex...

4.จำนวนเอกสารแนบ : 3 ไฟล์
5.ประเภทเอกสาร : แบบฟอร์ม
วันที่บันทึก : 24 มิถุนายน 2563


 
1.จากฝ่ายงาน :
งานบริหารงานวิจัย
2.หัวข้อ : เอกสารหลักฐานประกอบการทำสัญญา การมอบอำนาจ การลงนามต่างๆ
3.รายละเอียด :

เอกสารหลักฐานประกอบการทำสัญญา การมอบอำนาจ การลงนามต่างๆ 

...
4.จำนวนเอกสารแนบ : 23 ไฟล์
5.ประเภทเอกสาร : เอกสารทั่วไป
วันที่บันทึก : 28 เมษายน 2563


 
1.จากฝ่ายงาน :
งานบริหารงานวิจัย
2.หัวข้อ : คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำร่างประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสนับสนุนการวิจัย จากงบประมาณเงินรายได้ของสำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3.รายละเอียด :

คำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ 1132/2563 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำร่างประกาศมหาวิทยาลัยเชียง...

4.จำนวนเอกสารแนบ : 1 ไฟล์
5.ประเภทเอกสาร : ประกาศ
วันที่บันทึก : 07 เมษายน 2563


 
1.จากฝ่ายงาน :
งานบริหารงานวิจัย
2.หัวข้อ : หนังสือยืนยันรับทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563
3.รายละเอียด :

ขอให้ผู้รับทุนปรับแก้ข้อเสนอโครงการตามคำแนะนำขอผู้ทรงคุณวุฒิ (ถ้ามี)

และหนังสือยืนยันรับทุนนักวิจัยรุ่นใหม่...

4.จำนวนเอกสารแนบ : 1 ไฟล์
5.ประเภทเอกสาร : คู่มือ
วันที่บันทึก : 25 มีนาคม 2563


 
1.จากฝ่ายงาน :
งานบริหารงานวิจัย
2.หัวข้อ : Data submission Forms สำหรับ QS University Rankings 2021
3.รายละเอียด :

ACADEMIC AND EMPLOYER CONTACT LIST FORMS

- Academic-contact-details_predefined-format

-&nb...

4.จำนวนเอกสารแนบ : 2 ไฟล์
5.ประเภทเอกสาร : แบบฟอร์ม
วันที่บันทึก : 16 มกราคม 2563

< 1> 
  สำนักงานบริหารงานวิจัย
  สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ
  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200