ประวัติหน่วยงาน

     ศูนย์บริหารงานวิจัยจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2546 เพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยคือ พันธกิจวิจัย ซึ่งการดำเนินการที่ผ่านศูนย์บริหารงานวิจัยสามารถส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดใว้และตามยุทธศาสตร์วิจัยที่กำหนดไว้ ทำให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมอยู่ในอันดับที่ 3 ของประเทศ

     เพื่อให้การส่งเสริม สนับสนุนและการพัฒนาด้านการวิจัยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยจึงกำหนดให้ศูนย์บริหารงานวิจัยเป็นสำนักงานบริหารงานวิจัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานในสำนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นมา โดยกำหนดให้มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในภารกิจส่งเสริม กำกับ ประสานงานการวิจัยและนวัตกรรม งานทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี แสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากร สามารถเพิ่มศักยภาพในการปฎิบัติงานวิจัย และงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยตามที่ได้รับมอบหมายให้ปฎิบัติ