จำนวนข่าว : 274 รายการ  
 ลำดับหัวข้อข่าววันที่ลงข่าว
1แจ้งระงับการรับข้อเสนอโครงการภายใต้กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) ประจำปี 2563 19 กรกฎาคม 2562
2ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนผลงานวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่" 18 กรกฎาคม 2562
3แจ้งการโอนเงิน จากทางกองคลัง กรกฎาคม 61 18 กรกฎาคม 2562
4การเปิดรับสมัครทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 11 กรกฎาคม 2562
5การเปิดรับสมัครทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 11 กรกฎาคม 2562
6การเปิดรับสมัครทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 11 กรกฎาคม 2562
7การเปิดรับสมัครทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 11 กรกฎาคม 2562
8การเปิดรับสมัครทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 11 กรกฎาคม 2562
9รับสมัครนักวิจัยไทยเข้าแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย ประจำปี 2562 09 กรกฎาคม 2562
10เชิญยื่นข้อเสนอโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง ขอบเขตหน้าที่และอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญรวมทั้งดุลยภาพในการคุ้มครองเสรีภาพในการชุมนุม 04 กรกฎาคม 2562
11เชิญยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง หลักเกณฑ์ในการกำหนดมาตรการชั่วคราวและการบังคับตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 27 มิถุนายน 2562
12ประกาศรับสมัครที่ปรึกษาระดับประเทศสนับสนุนงานแผนยุทธศาสตร์ในลุ่มน้ำโขงตอนล่าง ค.ศ. 2021-2030 27 มิถุนายน 2562
13คณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ 26 มิถุนายน 2562
14รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 26 มิถุนายน 2562
15ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาทุนเสนอผลงานวิชาการต่างประเทศงวดเดือนพฤษภาคม 2562 26 มิถุนายน 2562
16คู่มือการปฏิบัติงานและการใช้งานระบบ CMU MIS-SPS 24 มิถุนายน 2562
17เชิญยื่นข้อเสนอเพื่อเป็นที่ปรึกษาโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอ่างเก็บน้ำเหมืองตะกั่วอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพัทลุง 23 มิถุนายน 2562
18เชิญยื่นข้อเสนอเป็นที่ปรึกษาเพื่อดำเนิน “การศึกษาออกแบบและพัฒนาระบบการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง (E-learning) 23 มิถุนายน 2562
19การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 (วทท 45) 18 มิถุนายน 2562
20ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครรับทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ประจำปี 2563 (วช.) 11 มิถุนายน 2562
12345678910...