จำนวนข่าว : 290 รายการ  
 ลำดับหัวข้อข่าววันที่ลงข่าว
1ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเลขที่ EP010032 - EP010039 03 สิงหาคม 2563
2สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าหารือกับสำนักหอสมุด 30 กรกฎาคม 2563
3ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาทุนเสนอผลงานวิชาการต่างประเทศ งวดเดือนพฤษภาคม 2563 09 กรกฎาคม 2563
4ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยต่างๆในปี 2563 (สมาคมส่งเสริมการวิจัย) 08 กรกฎาคม 2563
5ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 16 30 มิถุนายน 2563
6ประชาสัมพันธ์การอบรม “การจัดการสารเคมี ของเสียอันตราย และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2563” 25 มิถุนายน 2563
7ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาทุนเสนอผลงานวิชาการต่างประเทศ งวดเดือนเมษายน 2563 05 มิถุนายน 2563
8ประกาศ มช.การให้เงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารวิชาการ (Page Charge) 22 เมษายน 2563
9ประกาศแนวทางการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อไปเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2563 10 เมษายน 2563
10ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาทุนเสนอผลงานวิชาการต่างประเทศ งวดเดือนกุมภาพันธ์ 2563 03 เมษายน 2563
11ประชาสัมพันธ์สื่อเพื่อการสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม ตามนโยบายรัฐบาล 23 มีนาคม 2563
12ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาทุนเสนอผลงานวิชาการต่างประเทศงวดเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2562 12 มีนาคม 2563
13ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาทุนเสนอผลงานวิชาการต่างประเทศงวดเดือนมกราคม 2563 12 มีนาคม 2563
14ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ (Social Science Asia) ประจำปี 2563 02 มีนาคม 2563
15คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทุนเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2563 26 กุมภาพันธ์ 2563
16เผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการเกษตร และบริหารทุนมุ่งเป้าเพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศโดยเร่งด่วน: กลุ่มเรื่อง สัตว์เศรษฐกิจ 23 มกราคม 2563
17สวก.เปิดให้บริการระบบ TARR 23 มกราคม 2563
18ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาทุนเสนอผลงานวิชาการต่างประเทศงวดเดือนธันวาคม 2562 22 มกราคม 2563
19ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาทุนเสนอผลงานวิชาการต่างประเทศงวดเดือนพฤศจิกายน 2562 22 มกราคม 2563
20ประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการ "มสธ.วิจัย ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น” ประจำปี 2563 เรื่อง การวิจัยเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ" 20 ธันวาคม 2562
12345678910...