จำนวนข่าว : 285 รายการ  
 ลำดับหัวข้อข่าววันที่ลงข่าว
1ประกาศ มช.การให้เงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารวิชาการ (Page Charge) 22 เมษายน 2563
2ประกาศแนวทางการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อไปเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2563 10 เมษายน 2563
3ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาทุนเสนอผลงานวิชาการต่างประเทศ งวดเดือนกุมภาพันธ์ 2563 03 เมษายน 2563
4ประชาสัมพันธ์สื่อเพื่อการสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม ตามนโยบายรัฐบาล 23 มีนาคม 2563
5ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาทุนเสนอผลงานวิชาการต่างประเทศงวดเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2562 12 มีนาคม 2563
6ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาทุนเสนอผลงานวิชาการต่างประเทศงวดเดือนมกราคม 2563 12 มีนาคม 2563
7ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ (Social Science Asia) ประจำปี 2563 02 มีนาคม 2563
8คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทุนเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2563 26 กุมภาพันธ์ 2563
9เผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการเกษตร และบริหารทุนมุ่งเป้าเพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศโดยเร่งด่วน: กลุ่มเรื่อง สัตว์เศรษฐกิจ 23 มกราคม 2563
10สวก.เปิดให้บริการระบบ TARR 23 มกราคม 2563
11ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาทุนเสนอผลงานวิชาการต่างประเทศงวดเดือนธันวาคม 2562 22 มกราคม 2563
12ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาทุนเสนอผลงานวิชาการต่างประเทศงวดเดือนพฤศจิกายน 2562 22 มกราคม 2563
13ประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการ "มสธ.วิจัย ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น” ประจำปี 2563 เรื่อง การวิจัยเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ" 20 ธันวาคม 2562
14ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติและการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ TNAC 2020 และ ICBIR 2020 20 ธันวาคม 2562
15เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2563 12 ธันวาคม 2562
16ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาทุนเสนอผลงานวิชาการต่างประเทศงวดเดือนตุลาคม 2562 12 ธันวาคม 2562
17เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Fellowship) ประจำปีงบประมาณ 2563 05 ธันวาคม 2562
18เปิดรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนการผลิตผลงานกลุ่มวิจัย และศูนย์ความเป็นเลิศ ปี 2563 19 พฤศจิกายน 2562
19บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยเพื่อร่วมโครงการ Global Young Scientists Summit ประจำปี 2563 01 พฤศจิกายน 2562
20ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาทุนเสนอผลงานวิชาการต่างประเทศงวดเดือนกันยายน 2562 25 ตุลาคม 2562
12345678910...