หัวหน้างานธุรการ

ชื่อ-สกุล : นายยงยุทธ์ บุญมา (หนึ่ง)
ตำแหน่ง : หัวหน้างาน
โทรศัพท์ : 053-94-3606

ชื่อ-สกุล : นายอรรถชัย โฆษณสันติ (ก้า)
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ : 053-94-3616

ชื่อ-สกุล : นางสุกันธา ญาติมิตรหนุน (อ้อม)
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 053-94-3607

ชื่อ-สกุล : นายพงศ์ศักดิ์ หนูคำปัน (เอก)
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 053-94-3608

ชื่อ-สกุล : นายวสันต์ อินต๊ะรังษี (เอ็ม)
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 053-94-3606

ชื่อ-สกุล : นายอัครพงษ์ ดวงตา (โน๊ต)
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 053-94-3607

ชื่อ-สกุล : นายอุดร ทาเขียว (ดร)
ตำแหน่ง : พนักงานบริการด้านฝีมือ
โทรศัพท์ : 053-94-3606