หัวหน้างานบริหารงานวิจัย

ชื่อ-สกุล : นางสาวอัศณา ปิยสุรประทีป (อ๋อ)
ตำแหน่ง : หัวหน้างาน
โทรศัพท์ : 053-94-3610

ชื่อ-สกุล : นางสาวอาภาภรณ์ สูนพรหม (อัน)
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 053-94-3613

ชื่อ-สกุล : นางสาวอรนิตย์ เรือนคำ (แวว)
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 053-94-3612

ชื่อ-สกุล : นางสาวปัณฑารีย์ แสนพรหม (วิว)
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 053-94-3608

ชื่อ-สกุล : นางสาววันวิสาข์ โปธิมอย (พิม)
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 053-94-3612

ชื่อ-สกุล : นางสาวชวัลรัตน์ ธมิกานนท์ (อิ๋ม)
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 053-94-3613

ชื่อ-สกุล : นางสาวณัฐรดา ธนากูลทิพปภา (แยม)
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 053-04-3608

ชื่อ-สกุล : ดร.จตุรงค์ คำหล้า
ตำแหน่ง : นักวิจัย
โทรศัพท์ :

ชื่อ-สกุล : ดร.นครินทร์ สุวรรณราช
ตำแหน่ง : นักวิจัย
โทรศัพท์ :

ชื่อ-สกุล : ดร.วิทยา ทาลา
ตำแหน่ง : นักวิจัย
โทรศัพท์ :

ชื่อ-สกุล : ดร.วีรญา ทองคำ
ตำแหน่ง : นักวิจัย
โทรศัพท์ :