งานวิจัยรับใช้สังคม
ศูนย์บริหารงานวิจัย สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

1. งานวิจัยรับใช้สังคม
      หัวหน้างาน
          
      เจ้าหน้าที่ในฝ่ายงาน
           053-94-3614

2. โทรสาร
           053-94-3600