โครงการจัดตั้ง CMU SH&E
สำนักงานบริหารงานวิจัย สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

1. โครงการจัดตั้ง CMU SH&E
      หัวหน้างาน
          
      เจ้าหน้าที่ในฝ่ายงาน
           053-94-3609, 053-94-3611

2. โทรสาร
           053-94-3600