งานธุรการ
ศูนย์บริหารงานวิจัย สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

1. งานมาตรฐานการวิจัยและทุนเสนอผลงานต่างประเทศ
      หัวหน้างาน
          
      เจ้าหน้าที่ในฝ่ายงาน
           053-94-3611, 053-94-3615

2. โทรสาร
           053-94-3600