ยังไม่มีประกาศแต่งตั้งหัวหน้างาน

ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง :
โทรศัพท์ :

ชื่อ-สกุล : นายอาชญาสิทธิ์ รักญาติสกุล (อ๋อ)
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 053-94-3609

ชื่อ-สกุล : นางสาวกนกวรรณ ศรีอุทธา (อุ้ย)
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 053-94-3611

ชื่อ-สกุล : นางสาวอิษฏ์วร ปานผดุง (เปเปอร์)
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 053-94-3611

ชื่อ-สกุล : นางสาวศุภิสรา ระตะขันธ์ (หญิง)
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 053-943642

ชื่อ-สกุล : นางสาวดวงฤทัย แก้วมูล (เนิร์ส)
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 053-943642