1.  หัวข้อข่าว

ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561" (Thailand Research Expo 2018)"


2.  เนื้อหาข่าว

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศกำหนดจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561" (Thailand Research Expo 2018)" ขึ้นระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด "วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ ในวงกว้างและเป็นรูปธรรม ด้วยกลไกการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมระดับประเทศ ซึ่งได้รับพระกรูณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานพิธีเปิดงานในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น.


4.  ไฟล์เอกสารแนบข่าว


5.  ภาพประกอบข่าว