1.  หัวข้อข่าว

ประกาศรับข้อเสนอโครงการ


2.  เนื้อหาข่าว

หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อชุมชนเครือข่ายสถาบันการศึกษา

จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการสำหรับคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่สนใจ

 

มีเงื่อนไขการขอรับทุน ได้แก่

1. โจทย์วิจัยมาจากชุมชน โดยเป็นปัญหาและความต้องการของชุมชน

2. มีคนในชุมชนท้องถิ่นเป็นนักวิจัยและมีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัยในทุกขั้นตอน

3. กรอบการดำเนินงาน 3 ปีต่อเนื่อง  โดยระบุแผนเชิงปฏิบัติการที่ชัดเจนที่เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วม 1 ปี หรือ 1 ปี 6 เดือน   

4. ต้องเป็นคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5. หัวหน้าโครงการ ต้องประกอบไปด้วย นักวิจัยในสถาบันการศึกษา 1 ท่าน และ นักวิจัยชุมชน 1 ท่าน

 

ระยะเวลาการส่งข้อเสนอโครงการ 

ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน - 22 ตุลาคม 2561 

 

การส่งเอกสารโครงการวิจัย

ส่งเอกสารข้อเสนอโครงการมายัง “ชั้น 2 ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

หรือส่งผ่านอีเมลล์ cmuse.center@gmail.com หรือ n.naropagon@gmail.com โทรศัพท์ 053-943614


3.  ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

http://rac.oop.cmu.ac.th/FileUpload/AllFileUpload.aspx

4.  ไฟล์เอกสารแนบข่าว


5.  ภาพประกอบข่าว