1.  หัวข้อข่าว

ประกาศแนวทางการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อไปเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม 2564


2.  เนื้อหาข่าว

สำนักงานบริหารงานวิจัย ได้ปรับแนวทางการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ ให้สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ เพื่อส่งเสริมและเอื้อประโยชน์ต่อการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ และยังคงสนับสนุนการเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ในรูปแบบออนไลน์ โดยสนับสนุนเฉพาะค่าลงทะเบียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย และภายหลังจากนำเสนอผลงานวิชาการแล้วผู้รับทุนสามารถตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI Web of Science (Core Collection) ได้

จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์แนวทางการรับสมัครบุคคลเพื่อรับทุนไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ ฉบับวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 ให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้สำหรับผู้ขอรับทุนรายใหม่ ให้อ้างอิงเงื่อนไขในการขอรับทุนจากประกาศฉบับนี้ ส่วนผู้รับทุนรายเดิมให้ส่งผลงานตามเงื่อนไขของประกาศฉบับเดิม


3.  ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

https://mis.cmu.ac.th/sps/

5.  ภาพประกอบข่าว