1. กรอกข้อมูลอีเมลเพื่อขอรหัสผ่าน (รหัสผ่านจะใช้ส่งเรื่องได้ 1 ครั้ง) เมื่อเสร็จแล้วกดปุ่ม 'ส่งรหัสใช้งานไปยังอีเมลนี้'
2. ระบบจะทำส่งรหัสผ่านในการใช้งานไปยังอีเมลที่แจ้ง
3. เลือกผู้บริหารที่ท่านต้องการส่งเรื่อง
4. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เสร็จแล้วกดปุ่ม  'ส่งเรื่อง'

 รองอธิการบดี (วิจัย, นวัตกรรม, ยุทธศาสตร์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศและนวัตกรรม)

ชื่อ-สกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์
ตำแหน่ง : รองอธิการบดี (วิจัย, นวัตกรรม, ยุทธศาสตร์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศและนวัตกรรม)

ข้อมูลผู้ส่งเรื่อง

 1.ชื่อ-สกุล :

 2.เบอร์โทรศัพท์ :

 3.อีเมล : (อีเมลที่ใช้ขอรหัสใช้งาน)

 4.หัวข้อเรื่อง : (300 ตัวอักษร)

 5.รายละเอียด : (3,000 ตัวอักษร)

 6.รหัสใช้งาน : (รหัสใช้ส่งเรื่องได้ครั้งเดียว)

 รองอธิการบดี (บริการวิชาการและรับใช้สังคม, ยุทธศาสตร์บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม)

ชื่อ-สกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
ตำแหน่ง : รองอธิการบดี (บริการวิชาการและรับใช้สังคม, ยุทธศาสตร์บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม)

ข้อมูลผู้ส่งเรื่อง

 1.ชื่อ-สกุล :

 2.เบอร์โทรศัพท์ :

 3.อีเมล : (อีเมลที่ใช้ขอรหัสใช้งาน)

 4.หัวข้อเรื่อง : (300 ตัวอักษร)

 5.รายละเอียด : (3,000 ตัวอักษร)

 6.รหัสใช้งาน : (รหัสใช้ส่งเรื่องได้ครั้งเดียว)

 ผู้ช่วยอธิการบดี (วิชาการ, วิจัยและนวัตกรรม)

ชื่อ-สกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดี (วิชาการ, วิจัยและนวัตกรรม)

ข้อมูลผู้ส่งเรื่อง

 1.ชื่อ-สกุล :

 2.เบอร์โทรศัพท์ :

 3.อีเมล : (อีเมลที่ใช้ขอรหัสใช้งาน)

 4.หัวข้อเรื่อง : (300 ตัวอักษร)

 5.รายละเอียด : (3,000 ตัวอักษร)

 6.รหัสใช้งาน : (รหัสใช้ส่งเรื่องได้ครั้งเดียว)

 ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย

ชื่อ-สกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย

ข้อมูลผู้ส่งเรื่อง

 1.ชื่อ-สกุล :

 2.เบอร์โทรศัพท์ :

 3.อีเมล : (อีเมลที่ใช้ขอรหัสใช้งาน)

 4.หัวข้อเรื่อง : (300 ตัวอักษร)

 5.รายละเอียด : (3,000 ตัวอักษร)

 6.รหัสใช้งาน : (รหัสใช้ส่งเรื่องได้ครั้งเดียว)

 รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย

ชื่อ-สกุล : อาจารย์ สพญ.ดร.ทัตตวรรณ แก้วสาคร
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย

ข้อมูลผู้ส่งเรื่อง

 1.ชื่อ-สกุล :

 2.เบอร์โทรศัพท์ :

 3.อีเมล : (อีเมลที่ใช้ขอรหัสใช้งาน)

 4.หัวข้อเรื่อง : (300 ตัวอักษร)

 5.รายละเอียด : (3,000 ตัวอักษร)

 6.รหัสใช้งาน : (รหัสใช้ส่งเรื่องได้ครั้งเดียว)

 ที่ปรึกษาสำนักงานบริหารงานวิจัย

ชื่อ-สกุล : ศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาสำนักงานบริหารงานวิจัย

ข้อมูลผู้ส่งเรื่อง

 1.ชื่อ-สกุล :

 2.เบอร์โทรศัพท์ :

 3.อีเมล : (อีเมลที่ใช้ขอรหัสใช้งาน)

 4.หัวข้อเรื่อง : (300 ตัวอักษร)

 5.รายละเอียด : (3,000 ตัวอักษร)

 6.รหัสใช้งาน : (รหัสใช้ส่งเรื่องได้ครั้งเดียว)